Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa 5. nabór projektów do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Reklama
Nabór od 04.05.2020 do 30.09.2020 23:59
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska
Łączny budżet 11,4 mln EUR
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 1 mln EUR
5. nabór projektów do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska odbywa się w trybie ciągłym (wnioski oceniane będą bezpośrednio po złożeniu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego) będzie trwał do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (GMT + 02:00 - czasu litewskiego).

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma na celu przyczynienie się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

W ramach piątego naboru wniosków pierwszeństwo strategiczne zostanie przyznane projektom ukierunkowanym na reagowanie na pandemię COVID-19:, zarówno w kontekście reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia skutków wybuchu epidemii w różnych aspektach życia (gospodarczych, społecznych i innych).

5. nabór otwarty został dla wszystkich priorytetów:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

Priorytet 4. Zwiększanie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej.

85 %  wydatków kwalifikowalnych jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), wkład własny partnerów projektu wynosi 15 %. Minimalny kwalifikowalny całkowity budżet  projektu wynosi ponad 50 000,00 euro a maksymalny 1 mln euro. Orientacyjna kwota do podziału obejmująca cztery priorytety programu wynosi 11,4 mln euro (środki EFRR). 
W naborze nie ma ograniczeń dla instytucji mogących działać w roli lidera projektu w kilku projektach jednocześnie w ramach tego samego priorytetu.

Ocena projektu rozpoczyna się tuż po otrzymaniu wniosku. Proces oceny od momentu złożenia wniosku do podjęcia decyzji trwa około 2-3 miesięcy. Informacje o otrzymanych wnioskach o dofinansowanie projektów i wnioskowanych środkach finansowych będą na bieżąco ogłaszane na stronie internetowej Programu.

Beneficjenci projektu mogą zapoznać się z Podręcznikiem Programu, obowiązującym dla 5. naboru projektów wraz z niezbędnymi załącznikami na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu sekcja menu (np. wzór formularza wniosku aplikacyjnego, wskazówki dotyczące wypełniania formularza aplikacyjnego, itp.)  DOKUMENTY i TUTAJWnioski można składać drogą mailową.

WAŻNE! Elektroniczna wersja formularza aplikacyjnego (Application Form) jest w trakcie procesu opracowania i zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni. Jednakże w pakiecie aplikacyjnym znajduje się wersja pdf Formularza aplikacyjnego, która odpowiada wersji elektronicznej.

Należy pamiętać, że do instalacji i korzystania z aplikacji elektronicznej wymagany jest system operacyjny Windows 7 lub nowszy. (Windows XP nie jest już obsługiwany przez Microsoft).

Reklama