Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Norweski Mechanizm Finansowy: Program „Sprawy wewnętrzne” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja”

Reklama
Nabór od 05.05.2020 do 14.08.2020 23:59
Departament Funduszy Europejskich MSWiA, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA
Łączny budżet 13,775 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe, Cudzoziemcy
Departament Funduszy Europejskich MSWiA - Operator programu (OP) - oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE MSWiA) ogłosiły otwarty nabór wniosków w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Cel: Nabór ma na celu zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl, m.in. poprzez:

 • wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami;
 • usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl);
 • działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty w tym zakresie dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt z migrantami;
 • pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach.

Projekty zawierające elementy współpracy bilateralnej i międzynarodowej oraz współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi (tj. wspólne konferencje, warsztaty, spotkania itp.), a także projekty zawierające elementy, poruszające takie zagadnienia jak:

 • przeciwdziałanie handlowi ludźmi,
 • wspieranie dobrowolnych powrotów,
 • wsparcie i usługi dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach,
 • zwalczanie przemocy ze względu na płeć

będą dodatkowo punktowane.

Potencjalni wnioskodawcy zostali ograniczeni do wskazanych poniżej instytucji/organizacji:

Kwalifikowani wnioskodawcy: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.), organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze azylu i migracji[1], oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie azylu i migracji[2].

Partnerstwo w projekcie: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych), organizacje pozarządowe ustanowione jako osoby prawne w Polsce, w Norwegii, innym państwie-beneficjencie lub w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który ma wspólną granicę z Polską i aktywnie działające w dziedzinie azylu i migracji[3] oraz z organizacji międzynarodowych lub ich organów lub agencji działających w dziedzinie azylu i migracji[4].

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru: 3 172 000 euro – 13 774 727,20 PLN (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej, liczonego dla 6-miesięcznego okresu sprzed dnia publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4.3426 PLN).

Finansowanie projektów: minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 euro, a maksymalna 1 500 000 euro.

Poziom dofinansowania z Programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF dla beneficjentów będących podmiotami publicznymi wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych[5].

Poziom dofinansowania z Programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF dla beneficjentów będących organizacjami pozarządowymi lub organizacjami międzynarodowymi wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca jest zobowiązany do zadeklarowania we wniosku aplikacyjnym wkładu własnego na realizację projektu w wysokości co najmniej 10% ze środków własnych wnioskodawcy i/lub środków pozyskanych z innych źródeł finansowania i/lub w postaci wolontariatu.

W przypadku projektów, w których beneficjentem, jest organizacja pozarządowa lub partner społeczny, wkład rzeczowy w postaci wolontariatu może stanowić do 50% współfinansowania wymaganego dla projektu w ramach programu.

Kwalifikowalność wydatków:

Wydatki są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Artykułem 8.3 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (dostępnych na stronie fundusze.mswia.gov.pl).

W szczególności kwalifikowalne są poniższe wydatki bezpośrednie, jeżeli spełniają kryteria podane w art.8.3.1 Regulacji:

 1. koszty personelu przydzielonego do projektu, zawierające faktyczne wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia, pod warunkiem, że są one zgodne ze standardowymi zasadami ustalania wynagrodzeń przez beneficjenta i partnera projektu. Odpowiednie koszty wynagrodzeń personelu administracji krajowej są kwalifikowalne w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprowadzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego projektu;
 2. koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie. Uwzględniając zasadę proporcjonalności, koszty podróży, włącznie z dietą, mogą być wyliczane jako ryczałt, na podstawie określonych zasad zaakceptowanych przez Operatora Programu;
 3. koszt nowego lub używanego sprzętu. Gdy Operator Programu stwierdzi, że sprzęt stanowi integralny i niezbędny element umożliwiający osiągnięcie celów projektu, kwalifikowalna może być całkowita cena zakupu tego sprzętu - w drodze wyjątku od reguły zawartej w art. 8.2 ust. 4 Regulacji;
 4. zakup gruntów i nieruchomości na warunkach określonych w art. 8.6 Regulacji;
 5. koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe
  do zidentyfikowania i przypisane do projektu;
 6. koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz niniejszymi Regulacjami;
 7. koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego projektu.

Co do zasady, wydatki inwestycyjne[6] nie powinny przekroczyć 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych budżetu projektu. W zaistniałej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany
do przedstawienia szczegółowego wyjaśnienia uzasadniającego przekroczenie limitu w części opisowej karty projektu.

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się także wydatki pośrednie, tj. wszystkie koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem, ale które można wskazać i uzasadnić w ramach systemu rachunkowości, jako poniesione bezpośrednio w związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi projektu. Metody wykazania kosztów pośrednich określone są w art. 8.5 pkt. 1 ppkt. a), b), c) oraz e) Regulacji. W ramach naboru nie przewidziano możliwości wykazania kosztów pośrednich poprzez metodę wskazaną w art. 8.5 pkt. 1 ppkt d).

Szczegółowy sposób wyliczania kosztów pośrednich oraz wszystkie inne informacje nt. kwalifikowalności wydatków, procedur dotyczących sprawozdawczości i płatności, dokumentowania wydatków, w tym informacje dot. rozliczania i przepływów finansowych w projektach z partnerami zagranicznymi znajdują się w Wytycznych dla Beneficjentów Programu Sprawy wewnętrzne Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Ujęcie wydatku w budżecie projektu nie jest uznawane za potwierdzenie kwalifikowalności tego wydatku.

Data kwalifikowalności wydatków: Nie będą kwalifikowane wydatki poniesione po 30 kwietnia 2024 roku.

Finansowanie:

Model finansowania projektów uzależniony jest od statusu beneficjenta:

 • Państwowe Jednostki Budżetowe

Państwowe jednostki budżetowe zapewniają środki na realizację zadań projektowych w swoim budżecie.

 • Podmioty niebędące Państwowymi Jednostkami Budżetowymi

Zaliczka

Zaliczka jest wypłacana Beneficjentowi po podpisaniu umowy w sprawie projektu, złożeniu przez Beneficjenta Wniosku o płatność pierwszej zaliczki oraz wniesieniu przez niego odpowiednich zabezpieczeń prawidłowej realizacji ww. umowy.

Wysokość wypłacanej zaliczki wynosi do 50% wartości dofinansowania. Dokładna wartość pierwszej zaliczki, o jaką może ubiegać się Beneficjent jest określona w umowie w sprawie projektu.

Kolejne płatności okresowe

Kolejne płatności są wypłacane Beneficjentowi po wykorzystaniu i scertyfikowaniu przez COPE MSWiA co najmniej 70% wartości środków dotychczas przekazanych.

Płatność końcowa

Końcowa płatność na rzecz Beneficjenta projektu jest dokonywana po zatwierdzeniu dokumentacji sprawozdawczej w ramach projektu.

Szczegóły w zakresie systemu płatności zostały opisane w Wytycznych dla Beneficjentów.

Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2020 r.

Uwaga! Uprzejmie informuję, że Operator Programu nie będzie przedłużał ww. terminu.

Wniosek musi być przygotowany na formularzu zapewnionym przez Operatora Programu/COPE MSWiA, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze. We wniosku muszą zostać również wskazani wszyscy konsultanci zaangażowani w przygotowanie wniosku.

Szczegóły dotyczące przygotowania i złożenia wniosku zostały zawarte w Regulaminie naboru i wyboru projektów (…), stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze.

Za datę otrzymania wniosku przez COPE MSWiA uznaje się:

 1. datę nadania (datę stempla pocztowego) – wyłącznie w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.). Jednocześnie tylko wnioski, które wpłyną do COPE MSWiA (Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa) w terminie 14 dni od zakończenia zaproszenia do składania wniosków, będą traktowane jako wnioski złożone w terminie;
 2. datę wpływu/dostarczenia do siedziby COPE MSWiA – w przypadku złożenia wniosku osobiście, nadania za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż operator, o którym mowa w pkt. 1 lub nadania kurierem, datę otrzymania przez COPE MSWiA uważa się za wiążącą;
 3. datę wpływu na adres skrzynki podawczej COPE MSWiA – w przypadku przesłania wniosku platformą ePUAP.
Reklama