Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Szlak Opowieści Niesamowitych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

Reklama
Nabór od 05.05.2020 do 31.07.2020 23:59
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 3 tys. do 5 tys. PLN
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka, Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szlak Opowieści Niesamowitych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

   

Szlak  Opowieści Niesamowitych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej" ścieżka : Regranting tematyczny i regionalny, Priorytet 1 Małe Inicjatywy,Konkurs FIO edycja  2020, program Narodowego Instytutu  Wolności CRSO.

 Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu  Kujaw i  Ziemi Dobrzyńskiej interesujących  się popularyzacją ciekawych miejsc związanych z historią i kulturą regionu. Podejmowane inicjatywy muszą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych  oraz historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej , podnosić  poziom integracji społecznej. Działania powinny nawiązywać  m in. do : popularyzacji zapomianej tradycji kujawskiej , upamiętniania miejsc istotnych dla lokalnej kultury, turystyki , historii oraz  unikatowych  zjawisk folkloru wiejskiego.  

Do konkursu można zgłaszać  projekty mające formę m. in.: wydarzeń kulturalnych, festynów, pikników,  akcji społecznych , artykułów, publikacji, audiobooków, programów audio-video, przedsięwzięc edukacyjnych, warsztatów i kursów.  

W ramach konkursu przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 16 czerwca  do 15 listopada 2020r.

O dofinansowanie realizacji lokalnych przedsięwzięć może ubiegać się: 

1. Młoda organizacja pozarządowa Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. 

- osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 

-stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnia socjalna; 

-spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  i pracowników; 

-stowarzyszenia zwykłe, o ile posiadają najpóźniej w dniu złożenia wniosku, aktualny wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

-Koła Gospodyń Wiejskich.

Wymieniony powyżej podmiot  musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację;

2) roczny przychód organizacji nie może przekraczać kwoty 25 tysięcy złotych, z tym zastrzeżeniem, iż:

 a) w przypadku podmiotów, które na dzień złożenia wniosku o dotację uzyskały wpis do właściwego rejestru w okresie wcześniejszym aniżeli 12 zakończonych miesięcy obrachunkowych i zgodnie z przepisami szczegółowymi oraz postanowieniami statutowymi, zobowiązane pozostają do złożenia sprawozdania finansowego ze swej działalności przed dniem złożenia wniosku o dotację, zobligowane są złożyć wraz z wnioskiem sprawozdanie finansowe za ten okres działalności;

 b) pozostałe podmioty zobowiązane są złożyć wraz z wnioskiem oświadczenie o przychodach  za okres ostatnich 12 zakończonych miesięcy obrachunkowych, a w przypadku podmiotów funkcjonujących krócej oświadczenie o przychodach za cały okres działalności.

WAŻNE:  Podmioty nieposiadające wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie są uprawnionymi Wnioskodawcami w ramach Konkursu „Kierunek FIO 2020”. Z ubiegania się o dotacje są wyłączone oddziały terenowe podmiotów, nieposiadające osobowości prawnej.

2.Grupa nieformalna  To nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze pożytku publicznego samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem). Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku. W skład grupy nieformalnej może wchodzić, więcej niż trzy osoby, z czego trzy osoby muszą być pełnoletnie, pozostałe mogą nie mieć ukończonych 18 lat.  Osoba pełniąca jednocześnie funkcję w organie statutowym innej niż organizacja-Patron organizacji nie może być  członkiem grupy nieformalnej.

Grupa nieformalna nieposiadająca  osobowości prawnej może ubiegać się o dofinasowanie realizacji przedsięwzięcia na dwa różne sposoby:

  1. z organizacją pozarządową jako „opiekunem”/Patronem”-fundacją lub stowarzyszeniem, bądź podmiotem, wymienionym w art. 3 ust. 3 UoDPPioW,  zarejestrowanym w odpowiednim rejestrze (KRS lub innym właściwym rejestrze),
  2. samodzielnie- co oznacza, że trzy osoby fizyczne należące do grupy, samodzielnie podpisują wniosek, umowę na realizację projektu i odpowadają za rozliczenie projektu bezpośrednio przed Operatorem.

Zachęcamy grupy nieformale(obywatelskie oraz samopomocowe) do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową. W sytuacji, gdy grupa nieformalna nie znalazła podmiotu chcącego przyjąć funkcję „opiekuna”, grupa ta może złożyć wniosek samodzielnie, a funkcję Opiekuna/Patrona będzie wówczas pełnił Operator konkursu.

 

 

Wnioskodawcą jest:

  1. organizacja pozarządowa, która składa wniosek -może to być organizacja, która samodzielnie będzie realizować projekt(młoda organizacja pozarządowa) lub organizacja, która występuje w imieniu obywatelskiej grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej(Opiekun/Patron), pomagając jej zrealizować i/lub rozliczyć dofinansowanie.

 

        2. grupa nieformalna(obywatelska lub samopomocowa), która realizuje wniosek przy wsparciu Operatora

 

  1. Projekty mogą być realizowane w wariantach:

 

              a)umowa podpisywana jest między organizacją pozarządową(lub przedstawicielami grupy nieformalnej)I Operatorem konkursu(wówczas wnioskodawca jest tożsamy z Realizatorem projektu).

 

b)umowa podpisywana jest między przedstawicielami grupy nieformalnej, organizacją  występującą formalnie w imieniu grupy nieformalnej oraz Operatorem konkursu-umowa trójstronna(Wnioskodawca nie jest tożsamy z Realizatorem)

c)umowa podpisywana jest z przedstawicielami grupy nieformalnej i Operatorem konkursu(Wnioskodawca jest tożsamy z realizatorem projektu).

 

 

Koszty kwalifikowalne:

Wydatki  w ramach konkursu są kwalifikowalne jeżeli: są niezbędne do realizacji projektu, racjonalne i efektywne, zostały przewidzianie w budżecie i udokumentowane ,zwiazane bezpośrednio z realizacja i  obsługą zadania publicznego. W szczególności: koszty druku, wydania publikacji, wynagrodzenia dla artystów,specjalistów oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu, wynajem sali, wynajem sprzętu, nagłośnienia, materiały na warsztaty dla uczestników itp.

Nie jest dozwolone pobieranie świadczeń pienięznych od odbiorców zadania!

Każdy beneficjent może w ramach niniejszego konkursu złożyć tylko jeden wniosek . Wnioski składane powinny być wyłącznie elektronicznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na stronie www.witkac.pl. 

Na etapie elektronicznego składania wniosków nie wymagamy dołączania złączników. 

Termin naboru  wniosków upływa dnia 31.07.2020 o godz 23.59.

Przewidywany termin oceny wniosków zlożonych przez beneficjentów to 10.08.2020r. Wnioskodawcy, których projekty uzyskały pozytywną ocenę bedą poinformowani o tym fakcie drogą mailową oraz zobowiązani do złożenia  wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku.

 

W ramach oceny projektów stosowane będą kryteria z podziałem na : 

a)formalne

b)merytoryczne

a)Kryteria formalne : wypełnienie i złożenie wniosku on-line za pomoca systemu witkac.pl w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, złożenie oferty przez uprawniony podmiot.

b)Kryteria merytoryczne: odnoszą się do treści oferty, wiarygodności i zdolności wnioskodawcy do podjęcia realizacji projektu. Szczegóły oceny merytorycznej:

-adekwatność oferty w odniesieniu do celów programu,

-jakość planu działań zawartych we wniosku i sposobie jego realizacji,

-wpływ działań na uczestników , trwałość rezultatów przeprowadzonych działań i jakość środków mających na celu upowszechnienie rezultatów,

- możliwość realizacji oferty ,

- zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta.

 

Termin rozliczania dofinansowania: do 20  listopada 2020r.

 

 Informacje telefoniczne odnośnie konkursu udzielane są pod nr telefonu 730 709 559, kontakt mailowy w sprawie konkursu pod adresem: fio2020@lornetka.org

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama