Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert pn. NASZA WIEŚ, NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ

Reklama
Nabór od 04.05.2020 do 26.05.2020 15:30
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert pn. NASZA WIEŚ, NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadań publicznych województwa wielkopolskiego, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Realizacja konkursu wynika z założeń samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020” i dotyczy wsparcia przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, zmierzających do:

  1. wsparcia społeczności lokalnych działających w programie,
  2. pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości,
  3. rozwoju tożsamości wiejskiej,
  4. zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Zakres zadania obejmuje przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi, realizowane w ramach jednego lub więcej spośród niżej wymienionych zagadnień:

  1. realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np.  porządkowanie i zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, w tym także nasadzenia krzewów i drzew, naprawa elementów małej architektury, drobne remonty lub doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, itp.), przy czym projekty obejmujące roboty budowlane polegające na trwałym związaniu obiektów z gruntem (np. budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż bramek, piłkochwytów itp.) mogą być realizowane wyłącznie w obrębie nieruchomości będącej własnością oferenta lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie (nie wystarczy umowa użyczenia czy dzierżawa),
  2. zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,
  3. wydanie materiałów promujących sołectwo (np. opracowanie logo sołectwa, kroniki, foldery, albumy),
  4. założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości i/lub organizacji uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
  5. organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych lub funduszu sołeckiego (minimalna liczba uczestników – 10 osób). Nie dotyczy warsztatów i szkoleń w zakresie opracowania sołeckich strategii rozwoju.

Zadanie powinno dotyczyć sołectwa uczestniczącego w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020” lub być realizowane w takim sołectwie. Lista sołectw uczestniczących w programie znajduje się na stronach internetowych: www.umww.pl (podstrona Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz www.wow.umww.pl

Preferowane będą zadania zgodne z sołecką strategią rozwoju sołectwa, którego zadanie dotyczy.

Szczegółowy opis, zasady i wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama