Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór wniosków grantowych na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - projekt "Pomorskie S.O.S."

Reklama
Nabór od 30.04.2020 do 31.10.2020 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gańsku
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Niepełnosprawni
Województwo Pomorskie uruchamia specjalny instrument wsparcia w związku z stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia będą pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów stacjonarnych. Środki przekazane zostaną instytucjom świadczącym na co dzień wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale chorym oraz w podeszłym wieku w formie grantów.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Nabór wniosków jest naborem otwartym. Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców w walce z epidemią wirusa COVID-19.

Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie Grantodawcy: bip.pomorskie.eu oraz na stronie Realizatora projektu: rops.pomorskie.eu w zakładce projektu.

Po wypełnieniu formularza Wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, należy go wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy. Tak wypełniony Wniosek należy złożyć zeskanowany przez ePUAP lub w, przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt.  „Pomorskie S.O.S”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. 
w dni robocze od 7:45 do 15:45.

Termin składania wniosków

  • dla organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych - od dnia ogłoszenia naboru do 31.10.2020 r.
  • dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów - od 15.05.2020 do 31.10.2020 r.

Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej: https://rops.pomorskie.eu/pomorskie-s.o.s

Reklama