Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MEN: Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie

Reklama
Nabór od 28.04.2020 do 29.05.2020 23:59
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Łączny budżet 3,165 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.:„Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie".

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Opracowanie i realizacja:

Moduł I – Opracowanie i upowszechnienie interaktywnego przewodnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, który zawierać będzie praktyczne i skuteczne rozwiązania w zakresie wzmacniania czynników chroniących i ograniczaniu czynników ryzyka w środowisku szkolnym.

Celem zadania jest wsparcie dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców w tworzeniu przyjaznego środowiska szkoły/placówki poprzez dokonanie trafnego doboru zadań do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki po przeprowadzonej diagnozie. Pozytywny klimat szkoły/placówki ma znaczący wpływ na ochronę i wzmacnianie zdrowia psychicznego i prawidłowy rozwój uczniów/wychowanków. 

Moduł II – Przygotowanie i uruchomienie kanału online informacyjno-edukacyjnego dla rodziców.

Celem zadania jest wsparcie i aktywizowanie rodziców w procesie wychowania i w profilaktyce domowej poprzez stworzenie i uruchomienie kanału online informacyjno-Konkurs nr DE-WZP.263.1.2.2020str. 8edukacyjnego na ogólnodostępnych platformach internetowych.

Moduł III – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń online dla nauczycieli i rodziców dotyczących upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych zasad komunikacji oraz mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej jako metod rozwiązywania konfliktów i zapobiegania agresji i przemocy w relacjach społecznych. 

Projekt powinien zawierać łącznie element (1) komunikacji oraz (2) mediacji.

(1) Prawidłowa komunikacja–oparta na uważnym słuchaniu i mówieniu przez pryzmat emocji i potrzeb własnych i drugiej strony umożliwia osiąganie ważnych umiejętności życiowych i unikanie wielu napięć, sporów, konfliktów, agresji i przemocy w środowisku szkolnym.

Celem zadania jest upowszechnienie prawidłowej komunikacji wśród dzieci wychowania przedszkolnego i uczniów edukacji wczesnoszkolnej poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli i rodziców w stosowaniu porozumienia bez przemocy w rozwiązywaniu sporów i konfliktów.

(2) Mediacje to nauka konstruktywnego sposobu rozwiązywania problemów w społeczności szkolnej, zapobiega ona agresji i przemocy, rozwija zdolność prowadzenia dialogu, ułatwia kształtowanie umiejętności współżycia z innymi. Mediacje dają możliwość powrotu do normalnego biegu życia, a uczniom pozwalają doskonalić ważne umiejętności życiowe wbudowaniu pozytywnych relacji.

Celem zadania jest upowszechnienie mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej w szkołach i placówkach oświatowych, jako metody rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy.

Moduł IV –Przygotowanie koncepcji i stworzenie poradni online z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla uczniów i wychowanków, ich rodziców, nauczycieli.

Celem zadania jest przygotowanie bazy wiedzy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i uczennic oraz zwiększenie dostępu i skrócenie czasu do porady specjalistów dla uczniów/wychowanków, rodziców, nauczycieli, nauczycieli specjalistów.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I-V wynosi 3164 999,95 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu I wynosi 300000 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu II wynosi 200000 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu III wynosi 1500000 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu IV wynosi 1000000 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu V wynosi 164999,95zł.

Uwaga: W przypadku niewyłonienia oferenta w jednym z ww. modułów środki mogą zostać przesunięte na realizację zadań w pozostałych modułach.

Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl w zakładce „zadania publiczne” konkurs.

Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust.3, należy wygenerować ofertę w formacie .pdf, a następnie: 1) wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazany w części V „Miejsce oraz termin składania ofert” albo

2) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN ePUAP.

Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 29 maja 2020 r. 

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w terminie określonym powyżej. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Reklama