Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 30.04.2020 do 08.05.2020 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 19,7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży dla grup nieobjętych konkursem ofert organizowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

 1. Forma realizacji zadania: wsparcie lub powierzenie

 1. Cel zadania:

 • prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci z roczników 2008 ,2009,

 • inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie,

 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości aktywności fizycznej sprzyjających przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym, nadwadze i otyłości,

 • umożliwienie dzieciom, młodzieży i mieszkańcom dzielnicy udziału w rywalizacji sportowej oraz w wydarzeniach sportowych,

 • nauka i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych.

 1. Opis zadania:

Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży dla grup nieobjętych konkursem ofert organizowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Miejsce realizacji: obiekty zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy w szczególności Dzielnicy Mokotów

Projekt powinien:

- angażować dzieci, młodzież zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

- być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę adekwatną do skali projektu,

- charakteryzować się spójna koncepcją, wysokim poziomem sportowym i merytorycznym, w tym dbałością o dobór programu oraz kadry i narzędzi służących jego realizacji,

- zawierać opis rezultatów wymiernych, sprawdzonych, mierzalnych i takich na które oferent ma wpływ.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość prowadzenia treningów on line do czasu zniesienia obostrzeń związanych z sytuacją epidemioczną.

Środki finansowe przyznane na  organizację powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży dla grup nieobjętych konkursem ofert organizowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy oferent będzie mógł przeznaczyć na

a) Koszty merytoryczne:

- wynagrodzenie osób szkolących;

- wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);

- zakup potrzebnego sprzętu sportowego (do 20 % wartości otrzymanego dofinansowania) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;

- wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;

- inne, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

b) Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

- obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5 % dotacji.

c) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu lub finansowaniu zadania przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy.

Uwaga

1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

2. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.

3. Prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie dziennika zajęć w formie elektronicznej lub papierowej, który będzie podlegał kontroli realizacji zadania. Po zakończeniu realizacji umowy zatwierdzone przez Zleceniobiorcę (klub prowadzący szkolenie) dzienniki powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy.

Terminy oraz miejsce zaproponowane przez Organizację mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych, w tym dostępność przestrzeni w której ma się odbyć zadanie.

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy Mokotów

Jeśli oferent złożył ofertę realizacji zadania publicznego w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy i dotyczy ona elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym – organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie.Organizacja nie może rozdzielać kosztów realizacji zdania publicznego pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

 • Organizacja zobowiązana jest do dostarczenia przed zawarciem umowy imiennych wykazów uczestników szkolenia

4. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie.

 2. O przyznanie dotacji w  mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w „Syntetycznym opisie zadania”.

 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.

 5. Oferenci, którzy nie są podatnikami podatku VAT lub są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

6.Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Zespół Opiniujący

Warunki realizacji zadania publicznego

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie
  za realizację zadania.

 2. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
  W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649).

 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza
  w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

  1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

  2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

  5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

  6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

  7. zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

  8. zakazu wypuszczania chińskich lampionów;

  9. zakazu używania sztucznych ogni i petard.

 6. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

 7. Oferent zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.

  Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
  1. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub;

          - nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

   - co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.”

   W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

   „Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

   Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.

5. Składanie ofert :

1.Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.05.2020 r. roku do godz. 16:00. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania wydrukowanego i prawidłowo podpisanego skanu wygenerowanego potwierdzenie złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2020 roku do godz. 12:00 na adres mokotow.zsd@um.warszawa.pl (liczy się data wpływu na skrzynkę odbiorczą Urzędu Dzielnicy).

2. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. (Nie wystarczy parafowanie dokumentu).

3. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane. Tylko prawidłowo złożone oferty będą podlegać ocenie formalnej.

4. Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

5. W przypadku złożenia oferty w miejscu wskazanym według w pkt 5 Składanie ofert, bez złożenia oferty w Generatorze, biuro lub wydział dla dzielnicy nie przystępuje do dalszej procedury oceny oferty i w terminie 7 dni roboczych informuje organizację pozarządową za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie o nieprawidłowym trybie złożenia oferty.

6. W przypadku złożenia wydrukowanej oferty z Generatora, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, biuro albo wydział dla dzielnicy postępuje jak w przypadku opisanym w ust 5.

7. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w sposób, o którym mowa w ust. 1, należy przesłać na adres mokotow.zsd@um.warszawa.pl oświadczenie o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upoważnione. Wycofana oferta nie podlega dalszej procedurze oceny, a jej elektroniczna wersja pozostaje w Generatorze.

8. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych pod nr telefonu 22 443 67 92 od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00).

Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 • wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniuoferenta(-ów);
 • kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Załącznik INFORMACJA ZBIORCZA - LICZBA ZAWODNIKÓW / UCZESTNIKÓW SZKOLENIA (przed ewentualnym podpisaniem umowy)
 1. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. 

 2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.

 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych
  w ust. 1 pkt 2-4.

Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania o uznaniu celowości realizacji zadania publicznego przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

 1. zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

 2. oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ngo.um.warszawa.pl,

 3. innych dokumentów wynikających z ogłoszenia konkursowego

 4. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 5. Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 następujących danych:

 • adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;

 • powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;

 • powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;

 • powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczona na realizację zadania publicznego

  (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Pracownik biura lub wydziału dla dzielnicy dokonuje oceny formalnej oferty poprzez wypełnienie części I Karty oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. W przypadku gdy oferta nie spełnia wymagań formalnych, dyrektor biura albo burmistrz przekazuje, w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, oferentowi oraz Pełnomocnikowi informację o niespełnieniu wymagań formalnych.

 2. Oferty, ktre spełniają wymogi formalne opiniowana jest przez Zespół opiniujący oferty

 3. Zespół obraduje za pośrednictwem Generatora lub na posiedzeniach w trybie on line w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 4. Ustalenia Zespołu odnotowane są w części II Karty oferty także w przypadku braku wspólnego stanowiska Zespołu.

 5. Celowość realizacji zadania publicznego może być uznana jedynie w przypadku oferty, która spełnia wymagania formalne.

 6. Ocena celowości realizacji zadania publicznego dokonywana jest w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia składania uwag, o którym mowa w art. 19a ust. 4 ustawy

 7. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego podejmuje dyrektor biura albo burmistrz, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta. Przed podjęciem decyzji burmistrz zapoznaje się z rekomendacją Zespołu

 8. W ciągu 3 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, oburmistrz pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o niej organizację oraz Pełnomocnika.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama