Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Reklama
Nabór od 01.01.2021 do 31.12.2021 23:59
Polska Fundacja Narodowa
kontakt@pfn.org.pl
Łączny budżet nieznany
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną. W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji.

CELE NA KTÓRE MOŻE BYĆ PRZYZNAWANE DOFINANSOWANIE

Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:

  1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:

·         upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,

·         kształtowania i promowania postaw patriotycznych,

·         promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,

·         ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

·         promocji Polonii i Polaków za granicą;

2. rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;

3. wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;

4. wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

5. wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

PROCEDURA PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOFINANSOWANIA

1.      Wnioskodawca powinien złożyć wniosek za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej www.pfn.org.pl – zakładka „złóż wniosek”. Dołączając do niego niezbędne dokumenty zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu wniosków.

2.      Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony  minimum 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.

3.      Formularz wnioskowy należy wypełnić w całości w języku polskim. Wszelkie dokumenty dołączone do wniosku muszą być sporządzone w języku polskim. 

4.      Wypełnienie formularza wnioskowego przez Wnioskodawcę nie jest jednoznaczne z udzieleniem dofinansowania.

5.      Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany posiadać nie mniej 5 % wkładu własnego wartości projektu.

6.      Koszty administracyjne finansowane w ramach projektu nie mogą przekroczyć 15 % całkowitego kosztu projektu.

7.      W ramach dofinansowania, nie mogą być finansowane diety zagranicznych i krajowych podróży służbowych.

Reklama