Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

IV. Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących

Reklama
Nabór od 29.04.2020 do 20.05.2020 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 70 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: IV. Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących.

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

IV. Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi 70 000,00 zł.

1. Cel zadania: wyrównanie szans w dostępie do informacji, edukacji, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywności i integracji społecznej przez osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

 1. liczba godzin w tygodniu, w których zapewniony będzie dostęp do centrum - Wskazana wartość docelowa powinna wynieść nie mniej niż 35 godzin;
 2. liczba osób niewidomych i słabowidzących, dla których zostanie zapewnione wsparcie;
 3. liczba osób niewidomych i słabowidzących, które zostaną przeszkolone z zakresu czynności dnia codziennego i samoobsługi;
 4. liczba godzin zapewnienia usług asystencko – lektorskich;
 5. % adresatów, którzy pozytywnie ocenią jakość świadczonego wsparcia w ramach centrum (ocena dobra lub bardzo dobra w pięciostopniowej skali) - Pomiar na zakończenie realizacji zadania.

3. Termin realizacji zadania: czerwiec 2020 r. – 31.12.2020 r.
UWAGA: w ofercie należy wskazać rzeczywisty termin realizacji zadania, niewykraczający poza wskazane terminy.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w zasobach Oferenta znajdujący się na terenie miasta Gdańska..

5. Adresaci: Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na wzrok, potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, mieszkańcy Gdańska.

6. Zakres zadania: oferta powinna stanowić połączenie co najmniej czterech niżej wymienionych zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945):

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby (par. 1 pkt 2 rozporządzenia);;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji (par. 1 pkt 3 rozporządzenia);;
 3. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych (par. 1 pkt 4 rozporządzenia);
 4. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobiste (par. 1 pkt 13 rozporządzenia).

Szczegółowy zakres zadania obejmuje w szczególności:

 

 1. prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska;
 2. funkcjonowanie centrum co najmniej 5 dni w tygodniu przez minimum 7 godzin dziennie, w tym jeden dzień do godziny 18.00;
 3. centrum informacji i wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących powinno realizować m.in. poniższe funkcje:
 1. udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach dla osób niewidomych i słabowidzących,
 2. prowadzenie szkoleń z zakresu czynności dnia codziennego i samoobsługi osób niewidomych i słabowidzących,
 3. prowadzenie spotkań grup wsparcia dla osób niewidomych, słabowidzących
  i członków ich rodzin oraz dla przewodników,
 4. prowadzenie biblioteki książki mówionej,
 5. prowadzenie usług asystencko-lektorskich,
 6. udostępnianie Internetu osobom niewidomym i słabowidzącym oraz pomoc
  w jego obsłudze,
 7. wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w doborze odpowiedniego sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie oraz prezentacje sprzętu i nauka jego obsługi,
 8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. ewidencja udzielonych informacji i porad, ewidencja przeprowadzonych szkoleń, ewidencja ze spotkań grup wsparcia, ewidencja usług asystencko-lektorskich, ewidencja korzystania z Internetu).

7. Wymagana dodatkowa dokumentacja:

 1. dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem;
 2. wzór ankiety oceniającej jakość świadczonego wsparcia;
 3. oświadczenie Oferenta o tym, iż nie otrzymał w 2020 r. dofinansowania
  ze środków PFRON oraz z budżetu miasta Gdańska na realizację wnioskowanego zadania oraz o tym, że nie planuje wykorzystać środków z ww. źródła jako ewentualnych środków finansowych, pochodzących z innych źródeł publicznych przy realizacji oferowanego zadania;
 4. oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań w stosunku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, miasta Gdańsk oraz innych instytucji jednostek samorządu terytorialnego.
 5. zatrudnienie do realizacji zadania asystenta/asystentów z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub asystenta osoby niepełnosprawnej, z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym

8. Wymagania kadrowe: zadanie powinno być realizowane przez kadrę posiadającą przygotowanie do pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama