Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

II. Zapewnienie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Reklama
Nabór od 29.04.2020 do 20.05.2020 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 1,881 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Zapewnienie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

II. Zapewnienie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi 1 880 580,00 w tym:
w 2020 roku - 551 580,00 zł  wydawane w jadłodajni – 33100, dowożone - 21140
w 2021 roku - 940 590,00 zł  wydawane w jadłodajni – 55790, dowożone - 36540
w 2022 roku - 388 410,00 zł wydawane w jadłodajni – 23050, dowożone - 15080

1. Cel zadania: zapewnienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, gorącego pełnowartościowego posiłku, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

 1. średnia liczba zapewnionych posiłków w miesiącu.
 2. liczba punktów, w których będzie wydawany posiłek.
 3. % osób, które są zadowolone ze wsparcia obliczany na podstawie analizy wypełnionych ankiet (ocena dobra lub bardzo dobra w pięciostopniowej skali).- Pomiar na zakończenie każdego roku realizacji zadania

3. Termin realizacji zadania: 01.06.2020 r. - 31.05.2022 r.

4. Miejsce realizacji zadania: w miejscu zamieszkania adresatów zadania oraz we wskazanych przez Oferenta punktach wydawania posiłków na terenie miasta Gdańska.

5. Adresaci: Osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore
i z niepełnosprawnością.

6. Zakres zadania:

 1. zapewnienie wydawania posiłków bądź ich dowóz zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia;
  a) posiłek powinien być przygotowany zgodnie z „Normami żywienia dla populacji Polski” pod redakcją prof. Mirosława Jarosza, opublikowanymi na stronach internetowych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, w szczególności powinien uwzględniać udział poszczególnych składników odżywczych: tłuszczu, białka, węglowodanów i błonnika pokarmowego oraz witamin i składników mineralnych w sposób dostosowany do potrzeb   adekwatnych do wieku i stanu zdrowia,
  b) posiłki winny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia z produktów pełnowartościowych o wartości kalorycznej odpowiedniej do potrzeb adekwatnych do wieku i stanu zdrowia, zapewniającej nie mniej niż 700 kcal,
  c) gorące posiłki winny być przygotowywane na bieżąco z produktów świeżych, w I gatunku (tzn. o charakterystycznej barwie i zapachu, bez odkształceń, nieuszkodzonych mechanicznie czy przez szkodniki), zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Przez gorący posiłek należy rozumieć: zupę lub drugie danie, z tym, że zupa nie może być podawana częściej niż 2 razy w każdym tygodniu realizacji zadania;
 2. zapewnienie wyposażenia punktu przygotowywania i wydawania posiłków w apteczkę pierwszej pomocy medycznej oraz gaśnicę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ;
 3. dostarczenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku jadłospisu obowiązującego na kolejny miesiąc. Poszczególne posiłki nie powinny się powtarzać częściej niż raz na dwa tygodnie;
 4. monitorowanie, wydawanie oraz dostarczanie przygotowywanych posiłków. W przypadku, gdy osoba posiadająca decyzję nie odbierze ich w ciągu kolejnych trzech dni i nie powiadomi wcześniej o tym fakcie, Realizator zobowiązany jest fakt ten niezwłocznie zgłosić do właściwego Centrum Pracy Socjalnej;
 5. prowadzenie listy osób, którym wydano i dowieziono posiłki, a na zakończenie danego miesiąca dostarczanie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku;
 6. zakres związany z zapewnieniem posiłków:
  a) dowożonych do domu obejmuje:
  - przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do domów adresatów zadania, zgodnie z wystawioną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku decyzją administracyjną,
  - dostarczanie posiłków będzie odbywało się w dni robocze bezpośrednio do adresatów zadania, w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  - gorące posiłki powinny być dostosowane do indywidualnych diet,
  - zasady odpłatności za posiłki z dowozem określa uchwała Nr LVII/1724/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
  b) w jadłodajniach obejmuje:
  - przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków adresatom zadania przez 5 lub 7 dni w tygodniu, zgodnie z wystawioną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku decyzją administracyjną,
  - wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych w miejscu spożywania posiłków oraz bezwzględny zakaz wydawania posiłku osobom, których stan wskazuje na spożycie ww. substancji,
  - wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz tzw. e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  - utrzymywanie w pomieszczeniach w trakcie spożywania posiłków temperatury co najmniej 18°C,
  - w dni ustawowo wolne od pracy dopuszcza się wydawanie suchego prowiantu osobom z decyzją administracyjną wydaną na 5 dni w tygodniu (sytuacja taka nie powinna powodować zwiększenia kwoty na zadanie oraz wymaga każdorazowo uzyskania wcześniejszej zgody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku),
  - wydawanie suchego prowiantu, w dni wolne od pracy osobom z decyzją administracyjną przyznaną na 7 dni w tygodniu,
  - w sytuacjach interwencyjnych może być wydany posiłek osobie bez decyzji administracyjnej, będącej w potrzebie, jednocześnie: informując ją o konieczności zgłoszenia się do właściwego Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku, celem otrzymania decyzji administracyjnej na dożywianie. Realizator informuje również Centrum Pracy Socjalnej o nowej osobie, która zgłosiła się po posiłek. Realizator zobowiązany jest do prowadzenia listy osób, którym wydano posiłki bez decyzji, a na zakończenie danego miesiąca przesyłania jej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
  - posiłki, które nie zostały w danym dniu pobrane przez uprawnioną osobę, można przekazać tego samego dnia innej osobie/om potrzebującej/ym przyjmując pisemne oświadczenie. Realizator zobowiązany jest do prowadzenia listy osób, którym wydano posiłki na podstawie oświadczenia, a na zakończenie danego miesiąca przesyłania jej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

7. Dodatkowe zastrzeżenia:

 1. cena za przygotowanie jednego posiłku powinna być jednakowa zarówno dla posiłku
  wydawanego na miejscu, jak i dowożonego (bez uwzględnienia kosztu dowozu);
 2. podczas realizacji zadania dopuszcza się możliwość przesunięcia liczby posiłków pomiędzy posiłkami wydawanymi na miejscu, a posiłkami dowożonymi;
 3. podczas realizacji zadania, w wyjątkowych sytuacjach określonych w art. 48b ust. 5, dopuszcza się możliwość wydawania bądź dowożenia posiłków osobom bez decyzji administracyjnej wskazanym przez MOPR (w takich sytuacjach dopuszcza się możliwość zwiększenia w danym roku kalendarzowym do 50% zakresu rzeczowego umowy przy zachowaniu jednostkowego kosztu posiłku);
 4. niezależnie od liczby skierowanych osób, Zleceniodawca rozliczy w całości koszty wynagrodzeń kadry zapewnionej do realizacji zadania.

8. Wymagania kadrowe: personel świadczący usługi musi spełniać warunki stawiane przy prowadzeniu zbiorowego żywienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.

9. Wymagana dodatkowa dokumentacja:

 1. dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem;
 2. dokumenty potwierdzające dopuszczenie wskazanego lokalu do przechowywania i przetwarzania żywności;
 3. przykładowy, dwutygodniowy jadłospis;
 4. wzór ankiety oceniającej zadowolenie osób korzystających ze wsparcia,
 5. aktualne poświadczenie właściwego inspektora sanitarnego na realizację usług cateringowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama