Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

I. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Mieszkania rozproszone ze wsparciem”

Reklama
Nabór od 29.04.2020 do 20.05.2020 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 32,2 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 32,2 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Mieszkania rozproszone ze wsparciem”..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

I. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Mieszkania rozproszone ze wsparciem”.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi 32 200,00 zł.

1. Cel zadania: zapewnienie wysokiej jakości wsparcia adresatom zadania w mieszkaniu  poprzez ich aktywizację społeczną i/lub zawodową.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

 1. Liczba godzin prowadzonego wsparcia tygodniowo - Zgodnie ze skalą zaproponowaną przez Oferenta.
 2. % o jaki nastąpi wzrost umiejętności uczestników umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie -Zgodnie ze skalą zaproponowaną przez OferentaPomiar na zakończenie realizacji zadania.
 3. Rezultat 3 i 4 - Oferent powinien samodzielnie zaproponować nazwę rezultatów.

3. Termin realizacji zadania: czerwiec 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
UWAGA: w ofercie należy wskazać rzeczywisty termin realizacji zadania, niewykraczający poza wskazane terminy.

4. Miejsce realizacji zadania: lokale znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gdańska, wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

5. Adresaci: mieszkańcy Gdańska zakwalifikowani na podstawie rekomendacji MOPR i/lub organizacji pozarządowych do udziału w projekcie przez Podzespół Kwalifikacyjny działający w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023, w szczególności:

 1. osoby z niepełnosprawnością, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, problemami zdrowia psychicznego, chorobami przewlekłymi (około 50% uczestników);
 2. osoby wychodzące z kryzysu bezdomności;
 3. rodziny żyjące w niedostatku, w tym rodziny wielodzietne, rodziny z doświadczeniem migracji.

6. Zakres zadania:

 1. zakres zadania wynika z zarządzenia Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikającyc z Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023, zmienionego zarządzeniem Nr 209/18 z dnia 5 lutego 2018 r. (Model Mieszkań ze Wsparciem);
 2. zasady funkcjonowania Projektu pn. „Mieszkania rozproszone ze wsparciem” określono w zarządzeniu Nr 1999/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r.;
 3. szczegółowy zakres zadania:
  a) zapewnienie uczestnikom (około 5 rodzin/osób) działań wspierających i wzmacniających ich kompetencje społeczne, rodzinne oraz zawodowe przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów lokalnej społeczności,
  b) wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (np. trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności spędzania czasu wolnego, czy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych), z uwzględnieniem zapisów zawartych w kontrakcie - w przypadku nowych uczestników współudział w przygotowaniu kontraktu zawieranego pomiędzy uczestnikiem, organizacją pozarządową, MOPR oraz administratorem mieszkania,
  c) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb - samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami,
  d) wsparcie na rzecz mieszkańców świadczone będzie łącznie nie mniej niż 20 godzin w tygodniu (min. 1 spotkanie w tygodniu na środowisko). Aby umożliwić wszystkim mieszkańcom udział w podejmowanych działaniach, wsparcie powinno być realizowane w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników,
  e) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc, składanego do MOPR do 2-go dnia każdego miesiąca,
  f) wsparcie udzielane jest na czas trwania kontraktu oraz umowy najmu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wsparcia może być rozszerzony o czas oczekiwania na wydanie lokalu, jednak nie wcześniej niż od momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie,
  g) prowadzenie bieżącego monitorowania w zakresie funkcjonowania uczestników projektu mającego na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania mieszkańców w przyznanych lokalach, zapobiegać zadłużeniom oraz wspierać w razie pojawienia się problemów,
  h) ocena postępów w aktywizacji uczestników projektu co 6 miesięcy od podpisania kontraktu,
  i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie),,
  j) przygotowanie oceny realizacji działań w przypadku zakończenia współpracy z uczestnikiem, a w przypadku pozytywnej oceny - wystawienie rekomendacji na samodzielne mieszkanie z zasobów Miasta Gdańska,
  k) przeprowadzenie ewaluacji projektu na zakończenie realizacji zadania.

7. Wymagania kadrowe: zatrudnienie do realizacji zadania asystenta/asystentów z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub asystenta osoby niepełnosprawnej, z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama