Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie działań archiwalnych 2020

Reklama
Nabór od 29.04.2020 do 29.05.2020 16:00
Departament Archiwistyki
Łączny budżet 900 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 3 tys. do 100 tys. PLN
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Archiwistyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie działań archiwalnych 2020.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020  r. poz. 164 ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. )

 

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2020”

1. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań archiwalnych 2020”, na które zostanie udzielona dotacja obejmująca działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

900.000,00 zł brutto.

 

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do ogłoszenia. Przed złożeniem oferty oferenci obowiązani są do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) realizacja rzeczowa i finansowa zadania publicznego, na które przyznano dotację, może rozpocząć się po  zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż dnia 31 lipca 2020 r., i musi zakończyć się  do dnia 31 grudnia 2020 r.;

2) szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin.

 

5. Termin składania ofert:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 16.00.  Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, podpisane zgodnie z obowiązującymi u oferenta zasadami reprezentacji, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 1 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2020”. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) ocenę złożonych ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych , zwana dalej „komisją”;

2) oferty zostaną ocenione przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów i zasad określonych w Regulaminie;

3) oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegać będą odrzuceniu i nie będą badane pod względem merytorycznym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu;

4) przewidywany termin dokonania wyboru ofert: nie dłużej niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;

5) wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl w oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

7. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztami:

1) na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu, w bieżącym roku nie zrealizowano zadań publicznych tego samego rodzaju;

 

2) łączna wartość przyznanych dotacji w 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 876.628,85 zł na realizację zadania publicznego: „Wspieranie działań archiwalnych 2019”.

8. Pozostałe informacje

1) w składanej ofercie należy określić szczegółowo wkład własny w sekcji  VI „Inne informacje”;

2) w przypadku projektu, którego celem jest konserwacja materiałów archiwalnych, należy dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą stan konserwatorski materiałów archiwalnych;

3) pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: dotacje@archiwa.gov.pl .

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama