Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs POWER: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Reklama
Nabór od 27.04.2020 do 30.05.2020 12:00
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łączny budżet 3,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,286 mln PLN
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/20 "Wyposażenie podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych".

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania EFS

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane 27.04.2020 r. (od godz. 00.00) do dnia 30.05.2020 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu trzech projektów, po jednym w każdym makroregionie, których celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Została opisana w Rozdziale V. Procedura oceny i wyboru projektów regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Makroregion I (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie) maksymalna wartość projektu wynosi 928 572 zł,
 • Makroregion II (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł,
 • Makroregion III (świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • Alokacja na konkurs wynosi łącznie 3 500 000,00 zł.
 • Do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty.
Reklama