Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs grantowy "Lekcja:Enter" - trwa nabór wniosków

Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 28.04.2020 16:00
Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych
Łączny budżet 22,8 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 300 tys. do 450 tys. PLN
O wsparcie w konkursie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się placówki doskonalenia nauczycieli samodzielnie lub we współpracy z partnerami. Dzięki uczestnictwu w projekcie placówki przeszkolą swoją kadrę i będą miały realny wpływ na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli w swoim regionie.

Projekt „Lekcja:Enter” (II nabór) realizowany jest przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi priorytetowej III -cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przedmiotem konkursu grantowego jest wyłonienie projektów grantowych, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu Projektu tj. podniesienia poziomu Kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki realizacji szkoleń na różnych poziomach zaawansowania w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej, w 9 Grupach przedmiotowych.

W przypadku instytucji innych niż placówki doskonalenia nauczycieli wymagane jest partnerstwo z placówką doskonalenia nauczycieli.

Do udziału w konkursie grantowym uprawnione są następujące podmioty:

  • placówki doskonalenia nauczycieli,
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • partnerstwa między powyższymi, przy czym każdorazowo z udziałem placówki doskonalenia nauczycieli. PDN nie musi pełnić funkcji lidera partnerstwa.
Reklama