Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego

Reklama
Nabór od 07.04.2020 do 04.05.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji projektu „Lokalni-Aktywni – wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

  1. W ramach priorytetu wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

a) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia,

  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

  3. W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020 następującego projektu:

a) „Lokalni-Aktywni – wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa” wybranego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

5. Opis realizacji projektu „Lokalni-Aktywni – wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa”

5.1 Cele projektu:

celem projektu jest integracja i budowanie więzi pomiędzy członkami rodzin, poznawanie form aktywnego spędzania wolnego czasu w ramach zawodów sportowo - pożarniczych. Dodatkowo projekt przyczyni się do rozwijania potrzeby bezpieczeństwa w codziennym życiu oraz rozwoju edukacji i sportu.

5.2 Założenia i warunki realizacji projektu „Lokalni-Aktywni – wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa”

a) Założeniem projektu jest organizacja zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze pożarniczym zgodnie z regulaminem zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych w ramach CTIF w dwóch miejscowościach gminy Nysa. W trakcie imprezy odbędą się pokazy ratownicze strażaków oraz udzielania pierwszej pomocy, dla najmłodszych zorganizowana zostanie strefa bezpiecznej zabawy – mini wesołe miasteczko z dmuchanymi zamkami.

b) Zadanie realizowane będzie w terminie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

c) Impreza odbędzie się na terenie gminy Nysa

d) Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni uczestnikom organizację imprezy – posiłki dla uczestników, mini wesołe miasteczko, zakup nagród dla wszystkich uczestników zawodów: umundurowania strażackiego dla każdej drużyny seniorów i mundurków, hełmów, dresów oraz koszulek dla młodszych grup.

5.3 Przewiduje się wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres projektu.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020.

  1. Na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Lokalni-Aktywni – wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa” przeznacza się kwotędo 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).

  2. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

  3. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadań publicznych przez Podmioty w roku 2020 wyniosła 0,00 zł i w roku 2019 wyniosła 0,00 zł.

Ofertę należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia4 maja 2020r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama