Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Nabór ofert w trybie art. 19a - realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Reklama
Nabór od 15.04.2020 do 15.05.2020 12:02
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON
Łączny budżet 1,565 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,565 tys. PLN

Informacje o naborze

 1. Niniejszy nabór ofert w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem postepowania konkursowego, dotyczy zadań  publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym w szczególności  przeciwdziałających skutkom rozprzestrzeniania się stanu epidemicznego zapewniających ochronę osobistą mieszkańcom powiatu, w związku z chorobą COVID-19.
 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po uznaniu przez Zarząd Powiatu Tczewskiego celowości realizacji zadania i po upublicznieniu oferty na okres 7 dni w BIP https://bip.powiat.tczew.pl,  na stronie powiatowej https://powiat.tczew.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.
 3. Ofertowane zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni i  powinno być skierowane do mieszkańców powiatu tczewskiego.
 4. Ramy czasowe realizacji zadania przypadają na okres od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przy czym przy planowaniu terminu rozpoczęcia realizacji zadania należy uwzględniać okres niezbędny do rozpatrzenia oferty, rekomendowany czas 30 dni od daty złożenia wersji papierowej oferty do daty rozpoczęcia realizacji zadania.
 5. Oferta powinna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy oraz powinna być sporządzona z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.
 6. W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.
 7. Nabór ofert prowadzony jest w systemie informatycznym Witkac.pl w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do dnia 30 października 2020 r. do godz. 10:00.
 8. Złożoną w systemie informatycznym Witkac.pl ofertę należy wydrukować  i po jej podpisaniu przez osoby upoważnione, dostarczyć najpóźniej następnego dnia roboczego do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2 (decyduje data wpływu do Starostwa). Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osób podpisujących – podpis czytelny lub opatrzony pieczątką  imienną.
 9. Do wersji papierowej oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku organizacji zarejestrowanej w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 10. Szczegółowe informacje na temat trybu postępowania oraz sposobu przygotowania oferty zawarte są w § 11 Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz dostępne są na stronie https://ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce: Tryb bezkonkursowy. 
 11. Środki finansowe na przeprowadzenie niniejszego naboru w wysokości 1565 zł stanowią niewykorzystaną pulę środków finansowych zaplanowanych na przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama