Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 06.04.2020 do 27.04.2020 15:00
Urząd Miasta Kielce
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-400 w godz. 8.00-15.00.
Łączny budżet 34,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Cele:

1. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie.

2. Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, łączenie funkcji edukacyjnej z praktycznymi działaniami w zakresie poprawy stanu środowiska.

3. Realizacja działań w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad chorymi zwierzętami.

Zadania zlecone do realizacji w formie wsparcia:

  • Wydanie tomu czasopisma Naturalia poświęconego ptakom Kielc - 250 egz.

Zadania zlecone do realizacji w formie powierzenia:

  • E] Misja ZERO SMOGU – organizacja ok. 10 spotkań informacyjno - edukacyjnych dla różnych grup wiekowych oraz realizacja działań edukacyjnych podczas tegorocznych edycji Dni Energii i Dni Czystego Powietrza.
  • Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej min. 100 chorym ptakom wolno żyjącym na terenie miasta Kielce (transport, leczenie, opieka, w przypadku braku rokowań uśpienie i utylizacja).

Oferty (w formie skanu) należy składać drogą mailową bezpośrednio na adres: monika.dziublewska@um.kielce.pl ; anna.barchan@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma w terminie składania ofert, tj. do 27 kwietnia 2020 r.

Reklama