Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Młoda Ekstraklasa”

Reklama
Nabór od 02.04.2020 do 24.04.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 380 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Nazwa zdania:

„Młoda Ekstraklasa”

2. Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

3. Cel zadania:

Celem zadania będzie stworzenie lub kontynuowanie systemu szkolenia dzieci i młodzieży w danej dyscyplinie sportowej w tym m.in. przy współpracy z innymi klubami, aktywizacji możliwie jak największej grupy dzieci i młodzieży, budowaniu wzorców wśród dzieci i młodzieży poprzez współpracę z zawodnikami ekstraklasowych drużyn – wspólne treningi, zaangażowanie autorytetów sportowych w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, organizacji turniejów, zawodów sportowych i festynów.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym Szczecin – miasto wysokiej jakości życia.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 380.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów zadania. Organizacje wykazują tylko finansowy wkład własny.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama