Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

Reklama
Nabór od 01.04.2020 do 14.08.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod adresem opa@rops-katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 692 005 708.
Łączny budżet 700 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Rodziny
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku (Uchwała nr 741/114/VI/2020 z dnia 25.03.2020 roku).

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie trzech zadań konkursowych, w tym:

Zadanie konkursowe nr 1Działalność edukacyjno-profilaktyczna w zakresie szkód powodowanych używaniem środków psychoaktywnych w województwie śląskim, poprzez działania:

 • Oddziaływania na rzecz zapobiegania szkodom powodowanym używaniem środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży, w szczególności piciem alkoholu.
 • Kampania społeczna promująca trzeźwość.
 • Działalność informacyjna dotycząca możliwości uzyskania pomocy w zakresie terapii uzależnienia, rehabilitacji i reintegracji.
 • Promocja dobrych praktyk w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z używaniem środków psychoaktywnych.
 • Działalność edukacyjno-profilaktyczna na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców/ opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych.
 • Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym narkomanii.

Zadanie konkursowe nr 2: Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie śląskim, poprzez działania:

 • Wspieranie działalności środowisk abstynenckich.
 • Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych (lub zagrożonych) problemem alkoholowym, w tym przemocy.
 • Wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne.

Zadanie konkursowe nr 3: Przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim, poprzez działania:

 • Wspieranie osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
 • Przedsięwzięcia na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych z zakresu narkomanii.

Do udziału w konkursie, uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2365).

Oferty konkursowe wraz z wymaganą dokumentacją można składać w dwóch terminach:

 • pierwszy termin do dnia 15.06.2020 roku,
 • drugi termin do dnia 14.08.2020 roku

w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 (lub 205) lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Reklama