Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs POWER: „Dostępność – szansą na rozwój”

Reklama
Nabór od 05.05.2020 do 26.05.2020 10:00
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.
Łączny budżet 27 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 27 mln PLN
Niepełnosprawni
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, typ projektu 6 w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20 na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach – „Dostępność – szansą na rozwój”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

a) przedsiębiorcy,

b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

c) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

d) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);

e) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.);

f) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.);

g) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań:

1) aktywnych działań rekrutacyjnych mających na celu uświadomienie potencjalnym uczestnikom kwestii dostępności i korzyści z niej płynących.

2) działań szkoleniowych, których program zawierać będzie, m.in.:

a) część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego projektowania,

b) część specjalistyczną dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania funkcjonujących w obszarach:

i. produkcji, importu, wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi lub

ii. projektowania i świadczenia usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

3) działań doradczych związanych bezpośrednio z działaniami szkoleniowych, o których mowa w pkt. 2 (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń).

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.power.parp.gov.pl.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

a) ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia/”nie spełnia”);

b) kryteria dostępu;

c) kryteria horyzontalne;

d) ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo;kryteria premiujące.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 27 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 27 000 000,00 zł.

Reklama