Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 30.03.2020 do 21.04.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa zadania

„Superwizja”

2. Rodzaj zadania

1) *Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu sesji superwizyjnych dla: pracowników socjalnych, asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Szczecin w łącznej liczbie 30 osób w latach* 2020, 2021 i 2022. Przewiduje się realizację zadania publicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin (dopuszcza się zmianę terminu realizacji zadania publicznego w przypadku utrzymywania się stanu zagrożenia epidemicznego).

3. Cele zadania

Zadanie z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny wskazanych przez Zleceniodawcę, którego celem jest:

a) zwiększenie skuteczności pracy osób supewizowanych z klientami;

b) zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy;

c) wzmocnienie kompetencji zawodowych osób superwizowanych;

d) udzielanie wsparcia osobom superwizowanym, sprzyjanie ich rozwojowi zawodowemu oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

e) zdobywanie umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródło oraz ich sposoby rozwiązywania;

f) wzmocnienie umiejętności komunikowania się osób superwizowanych z podopiecznymi współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę;

g) podnoszenie skuteczności pracy osób superwizowanych;

h) korzystanie z poradnictwa prowadzonego przez superwizora.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia oraz celem operacyjnym: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie w szczególności do podejmowania poniższych działań:

2) realizacji superwizji indywidualnych dla wskazanej przez Zleceniodawcę grupy adresatów (4 sesje po 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, łącznie dla 30 osób, ogółem 240 godzin w ciągu roku), w dni robocze, w godzinach pracy asystenta rodzinny, pracownika socjalnego oraz kadry placówek wsparcia dziennego z możliwością ewentualnego dostosowania indywidualnego i dogodnego terminu spotkania dla w/w beneficjenta uczestników, w terminie do 31.12.2020,

3) realizacji superwizji indywidualnych dla wskazanej przez Zleceniodawcę grupy adresatów (4 sesje po 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, łącznie dla 30 osób, ogółem 240 godzin w ciągu roku), w dni robocze, w godzinach pracy asystenta rodzinny, pracownika socjalnego oraz kadry placówek wsparcia dziennego z możliwością ewentualnego dostosowania indywidualnego i dogodnego terminu spotkania dla w/w beneficjenta uczestników, w terminie do 31.12.2021,

4) realizacji superwizji indywidualnych dla wskazanej przez Zleceniodawcę grupy adresatów (4 sesje po 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, łącznie dla 30 osób, ogółem 240 godzin w ciągu roku), w dni robocze, w godzinach pracy asystenta rodzinny, pracownika socjalnego oraz kadry placówek wsparcia dziennego z możliwością ewentualnego dostosowania indywidualnego i dogodnego terminu spotkania dla w/w beneficjenta uczestników, w terminie do 31.12.2022,

5) dodatkowo pożądanym jest, aby podmiot realizujący zadanie zapewnił lokal we własnym zakresie. Natomiast w przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu przez Oferenta, Gmina Miasto Szczecin, udostępni nieodpłatnie odpowiednie pomieszczenie, celem realizacji zadania;

6) prowadzenia list obecności na sesjach superwizyjnych wraz z zakresem godzinowym;

7) zawarcia kontraktów superwizyjnych negocjowanych na początku pierwszej sesji oraz przestrzegania zasad w nim zawartych;

8) przygotowania i opracowanie ankiet ewaluacyjnych z sesji superwizyjnych;

9) realizowana usługa w sposób staranny i terminowy zgodnie z ustalonym harmonogramem;

10) przygotowanie raportu zawierającego ewaluację superwizji, informacje o liczbie osób uczestniczących w spotkaniach superwizyjnych oraz wnioski i rekomendacje;

11) wystawienie uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w spotkaniach superwizyjnych;

1) podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do zapewnienia kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do wykonania zadania.

12) podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie, w ramach działań informacyjnych, promocyjnych oraz merytorycznych, do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami promowania projektu określonymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/

Oferent zobowiązany jest określić w przedłożonej ofercie grupę adresatów do których kierowane jest zadanie, liczbę oferowanych godzin i częstotliwość działań (spotkań warsztatowo-integracyjnych, rajd integracyjny, mini projekty) na rzecz osób usamodzielnianych w układzie tygodniowym i miesięcznym w oparciu o harmonogram i plan działań.

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1) Maksymalna wysokość środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;przeznaczonych na realizację zadania w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 108 000,00 zł (słownie brutto: sto osiem tysięcy złotych brutto).

2) Niniejsza kwota przeznaczona jest z rozbiciem na poszczególne lata:

w roku 2020 wynosi 36 000,00 zł (słownie brutto: trzydzieści sześć tysięcy złotych brutto)
Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 roku;

w roku 2021 wynosi 36 000,00 zł (słownie brutto: trzydzieści sześć tysięcy złotych brutto)
Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2021 roku;

w roku 2022 wynosi 36 000,00 zł (słownie brutto: trzydzieści sześć tysięcy złotych brutto)
Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 roku.

3) Szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a podmiotem uprawnionym.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 21.04.2020.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama