Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Internetowy poradnik rodzica zastępczego”

Reklama
Nabór od 30.03.2020 do 21.04.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 24 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa zadania

„Internetowy poradnik rodzica zastępczego”.

2. Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na:

  1. Utworzeniu i prowadzeniu strony internetowej oraz obsłudze profili w mediach społecznościowych z zakresu rodzicielstwa zastępczego (praktyczne kompendium wiedzy o pieczy zastępczej z wykorzystaniem doświadczeń rodzin zastępczych, wychowanków usamodzielniających się z pieczy zastępczej) z wykorzystaniem pytań internautów
    i odpowiedzi ekspertów, moderowanej wymiany doświadczeń internautów, czat z fachowcem

  2. aktualizacji poradnika w okresie do 31 grudnia 2022 r.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do podejmowania poniższych działań:

1) utworzenia strony internetowej;

2) opracowania poradnika;

3) utrzymanie i aktualizacji internetowego poradnika, w tym świadczenie usług w zakresie zapewnienia i utrzymania serwera;

4) podmiot wyłoniony w niniejszym postępowaniu w ramach prowadzonej działalności zobowiązany będzie na bieżąco współpracować z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi funkcjonującymi na terenie Szczecina

5) podmiot wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie do konsultacji treści poradnika i szaty graficznej z Zleceniodawcą;

6) podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie, w ramach działań informacyjnych, promocyjnych oraz merytorycznych, do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami promowania projektu określonymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/ .

7) Strona internetowa w szczególności winna zawierać treści dotyczące:

a) promocji rodzinnej pieczy zastępczej;

b) celu i form pieczy zastępczej;

c) wsparcie i formy pomocy dotyczące procesu usamodzielniania;

d) zasad tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej;

e) zasad finansowania rodzinnej pieczy zastępczej w Szczecinie;

f) dostępnych w Szczecinie form wspierania rodzinnej pieczy zastępczej;

g) kluczowych regulacji prawnych, w tym ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wraz z praktycznymi komentarzami ekspertów;

h) uprawnień i obowiązków rodzin zastępczych;

i) zasad utrzymywania kontaktów dziecka w pieczy zastępczej z rodziną naturalną

j) zasad adopcji;

k) rozwoju psychospołecznego dziecka;

l) pracy i komunikacji z dzieckiem ze zdiagnozowanym FAS, RAD, innymi zaburzeniami rozwoju;

m) odniesienia do stron internetowych Gminy Miasta Szczecin, w szczególności MOPR w Szczecinie;

n) informacje o projekcie „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie.

3. Cele zadania

Zadanie z zakresu podnoszenia wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia oraz celem operacyjnym: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

1. Maksymalna wysokość środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020przeznaczonych na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi w łącznej kwocie 38 000,00 zł (słownie złotych brutto: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

2. Kwota przeznaczona na realizację zadania:

w roku 2020 wynosi 24 000,00 zł (słownie złotych brutto: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), w tym:

  • 17 000,00 zł (słownie złotych brutto: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)- utworzenie strony internetowej;

- 7 000,00 zł (słownie złotych brutto: siedem tysięcy złotych 00/100)- aktualizacja poradnika Środki przyznane w formie dotacji w roku 2020 muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r.

przewidywana kwota w kolejnych latach:

3. w roku 2021 wynosi 7 000,00 zł (słownie złotych brutto: siedem tysięcy złotych 00/100)- aktualizacja poradnika.

Środki przyznane w formie dotacji w roku 2021 muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. w roku 2022 wynosi 7 000,00 zł (słownie złotych brutto: siedem tysięcy złotych 00/100)- aktualizacja poradnika

Środki przyznane w formie dotacji w roku 2022 muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r.

5. Szczegółowe warunki powierzenia zadania publicznego, będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a podmiotem uprawnionym.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 21.04.20.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama