Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na WSPARCIE realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej

Reklama
Nabór od 27.03.2020 do 16.04.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 900 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na WSPARCIE realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 437/20 z dnia 24 marca 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:

WSPRACIE

1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kwota: 150 000,00 zł
2. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców, kwota: 50 000,00 zł
3. Wsparcie działalności banków żywności, kwota: 100 000,00 zł
4. Działalność na rzecz osób chorujących psychicznie, kwota: 100 000,00 zł
5. Działalność na rzecz osób starszych, kwota: 200 000,00 zł
6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, kwota: 250 000,00 zł
7. Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem  obszarów pozaaglomeracyjnych, kwota: 50 000,00 zł

 


Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych, 00/100) z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 r.

 

Nabór ofert trwa do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl). 

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia.
Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są w załączeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama