Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych z zakresu regrantingu

Reklama
Nabór od 25.03.2020 do 14.04.2020 15:30
Urząd Miasta Opola
W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu: 77 44 61 568.
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań publicznych z zakresu regrantingu.

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

1. Priorytet XXIII: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

2. Cel 1: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową REGRANTING

3. Działania:

1) W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator projektu, którego zadaniem będzie zlecenie w 2020 r. organizacjom (realizatorom projektów) wykonanie zadań z zakresu „Wsparcia organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną”.

2) Operator projektu finansuje zadania zlecone realizatorom projektu z dotacji otrzymanej w ramach umowy o regranting zawartej z Miastem Opole.

3) Zlecenie zadania publicznego przez operatora projektu następuje w trybie konkursowym, do którego stosuje się ustawę o pożytku oraz zasady określone w Programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.

4) Zasady i warunki zlecenia realizacji zadania:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:

 • projektów wzorów: regulaminu konkursu wraz z procedurą monitoringu, uproszczonego wniosku o mikrodotacje, (gdzie opisana będzie idea i szczegóły projektu), karty oceny wniosku, umowy, sprawozdania z realizacji mikrodotacji, dokumentu potwierdzającego zawiązanie grupy nieformalnej, jako załączniki do oferty,

 • koncepcji ewaluacji uwzględniającej sposób i kryteria ewaluacji.

b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla podmiotów określonych w konkursie w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:

 • ogłoszenie konkursu,

 • zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,

 • powołanie zespołu rekomendującego ocenione oferty

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborze realizatorów projektów,

 • podpisanie umów na realizację projektów,

 • wypłata mikrodotacji na realizację projektów,

 • monitoring merytoryczno - finansowy realizacji projektów,

 • rozliczenie realizacji projektów;

c) rozliczenie realizacji całości zadania;

d) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla zainteresowanych w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

5) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację regrantingu w 2020 r. wynosi 50.000 zł, z tego ogólna wartość środków przekazanych przez operatora projektu na realizację projektów nie może być niższa niż 80 % otrzymanej przez operatora projektu dotacji.

6) Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie danego zadania.

7) Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań były organizacje z siedzibą w mieście Opolu lub działające na rzecz mieszkańców Opola.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 14 kwietnia 2020 roku o godzinie 15:30.

Na czas ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, wszelkie potwierdzenia złożenia ofert, sprawozdań czy też korekt wprowadzonych w Generatorze, możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Skan lub zdjęcie potwierdzenia podpisanego przez uprawnione osoby, należy przesłać mailem:

 • dla konkursów ogłaszanych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego - ngo@um.opole.pl.
Reklama