Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań publicznych z zakresu regrantingu

Reklama
Nabór od 25.03.2020 do 14.04.2020 15:30
Urząd Miasta Opola
W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu: 77 44 61 568.
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań publicznych z zakresu regrantingu.

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

1. Priorytet XXIII: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

2. Cel 1: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową REGRANTING

3. Działania:

1)        W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator projektu, którego zadaniem będzie zlecenie w 2020 r. organizacjom (realizatorom projektów) wykonanie zadań z zakresu „Wsparcia organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną”.

2)        Operator projektu finansuje zadania zlecone realizatorom projektu z dotacji otrzymanej w ramach umowy o regranting zawartej z Miastem Opole.

3)        Zlecenie zadania publicznego przez operatora projektu następuje w trybie konkursowym, do którego stosuje się ustawę o pożytku oraz zasady określone w Programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.

4)        Zasady i warunki zlecenia realizacji zadania:

a)    opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:

-      projektów wzorów: regulaminu konkursu wraz z procedurą monitoringu, uproszczonego wniosku o mikrodotacje, (gdzie opisana będzie idea i szczegóły projektu), karty oceny wniosku, umowy, sprawozdania z realizacji mikrodotacji, dokumentu potwierdzającego zawiązanie grupy nieformalnej, jako załączniki do oferty,

-      koncepcji ewaluacji uwzględniającej sposób i kryteria ewaluacji.

b)  przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla podmiotów określonych w konkursie w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:

-      ogłoszenie konkursu,

-      zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,

-      powołanie zespołu rekomendującego ocenione oferty

-      podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborze realizatorów projektów,

-      podpisanie umów na realizację projektów,

-      wypłata mikrodotacji na realizację projektów,

-      monitoring merytoryczno - finansowy realizacji projektów,

-      rozliczenie realizacji projektów;

c) rozliczenie realizacji całości zadania;

d) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla zainteresowanych w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

5)        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację regrantingu w 2020 r. wynosi 50.000 zł,  z tego ogólna wartość środków przekazanych przez operatora projektu na realizację projektów nie może być niższa niż 80 % otrzymanej przez operatora projektu dotacji.

6)        Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie danego zadania.

7)        Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań były organizacje z siedzibą w mieście Opolu lub działające na rzecz mieszkańców Opola.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 14 kwietnia 2020 roku o godzinie 15:30.

Na czas ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, wszelkie potwierdzenia złożenia ofert, sprawozdań czy też korekt wprowadzonych w Generatorze, możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Skan lub zdjęcie potwierdzenia podpisanego przez uprawnione osoby, należy przesłać mailem:

  • dla konkursów ogłaszanych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego - ngo@um.opole.pl.
Reklama