Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 25.03.2020 do 27.04.2020 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Lato w Mieście" 2020.

Grupą docelową (adresatami) zadania są uczniowie warszawskich szkół oraz dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie m.st. Warszawy (dzieci i młodzież szkolna od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia).

 

Informacje i warunki dotyczące realizacji zadania

Zadanie obejmuje realizację projektów edukacyjnych, artystycznych i sportowych dla grup dzieci z Feryjnych Placówek Edukacyjnych Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” (tzw. grup zorganizowanych) oraz uczniów samodzielnie organizujących swój czas wolny.

Proponowane działania skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży muszą być realizowane w dni powszednie w dniach 29 czerwca – 28 sierpnia 2020 roku.

W przypadku tzw. grup zorganizowanych zajęcia powinny być realizowane przy uwzględnieniu harmonogramu działania Feryjnych Placówek Edukacyjnych, tj. w godzinach 10.00 – 12.00 lub/i 13.30 – 16.00. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w innych godzinach w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oferentów lub w porozumieniu z kierownikami Feryjnych Placówek Edukacyjnych. Grupy te są pod opieką wychowawców zatrudnionych w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Projekty powinny być realizowane poprzez aktywne i innowacyjne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, adekwatne do wieku rozwojowego odbiorców, prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie i stosowne kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

Projekty realizowane w ramach zadania mogą dotyczyć:

  • rozwijania uzdolnień, kreatywności oraz aktywności dzieci i młodzieży,
    • rozbudzania zainteresowań naukowych, artystycznych i innych, uwzględniających aktywizujące formy zajęć, takie jak warsztaty, badania, ćwiczenia laboratoryjne,
    • edukacji kulturalnej,
    • ekologii i zdrowego trybu życia,
    • edukacji varsavianistycznej.

 

Proponowane działania muszą być spójne z priorytetami Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście” (Zarządzenie nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „:Lato/Zima w Mieście”). Koordynator Akcji „Lato w Mieście” z ramienia Biura Edukacji udziela stosownych informacji dotyczących założeń Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” pod numerem telefonu 22 443-35-34 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00.

 

Obowiązki Oferenta wyłonionego w konkursie

Przed rozpoczęciem realizacji zajęć w czasie ferii letnich, oferent będzie zobowiązany do przesłania szczegółowego harmonogramu wskazanemu w umowie pracownikowi Biura Edukacji. Oferent jest zobowiązany do umieszczenia tych informacji również na własnej stronie internetowej/profilu społecznościowym.

Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405).

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

 

Informacje dotyczące oceny ofert

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Komisja przy udzielaniu rekomendacji szczególną uwagę będzie zwracała na zgodność proponowanych działań z założeniami Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama