Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2020...

Reklama
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2020 r
Nabór od 26.03.2020 do 25.04.2020 15:30
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2020 r..

RODZAJE ZADAŃ

 1. organizacja młodzieżowych rajdów, spływów, zlotów krajoznawczych po Ziemi Łomżyńskiej,
 2. wyznaczanie i oznakowanie szlaków dziedzictwa kulturowego w Łomży,
 3. opracowywanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne Łomży, m.in. questów,
 4. kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz organizacja imprez turystycznych na terenie Łomży, m.in. organizacja gier miejskich.

 

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich wyżej wymienionych zadań wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
 2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 85 % kosztów finansowych realizacji całości zadania.
 3. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
 4. Dotacja na realizację zadania publicznego może być wykorzystana w szczególności na: 
  1. wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia oraz honoraria,
  2. wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania oraz koszty korzystania z obiektu (energia, woda itp.),
  3. koszty obsługi technicznej,
  4. koszty wydawnicze,
  5. nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,
  6. zakup usług obcych m.in. przejazdy, zakwaterowanie, transport.
 5. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić koszty, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) oraz wycenę pracy wolontariuszy potwierdzoną zawartymi umowami/porozumieniami lub oświadczeniami złożonymi przez te osoby.
 6. Stawki godzinowe do wyceny wkładu osobowego są określone w następujący sposób:
  1. w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych: maksymalnie 30 zł/godz.,
  2. w przypadku prac ekspertów i specjalistów: maksymalnie 100 zł/godz.,
  3. w przypadku prac ekspertów, specjalistów, w tym zagranicznych, których stawki godzinowe przekraczają maksymalnie 100 zł/godz. oferent musi uzasadnić wysokość wyższej stawki.
 7. Dofinansowanie z dotacji kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych obejmujących: usługi księgowe, prawnicze, koordynację projektu, zakup materiałów biurowych dotyczących zadania, nie może przekroczyć 15 % kosztów całkowitych jego realizacji.
 8. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:
  1. koszty stałe podmiotów, w tym: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, utrzymanie i  wyposażenie biura, czynsz za wynajem lokalu, podatki, cła, opłaty skarbowe,
  2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, oraz po dacie zakończenia zadania,
  3. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
  4. nabycie lub dzierżawę gruntów,
  5. prace budowlane w tym budowę nowych obiektów budowlanych,
  6. zakup obiektów budowlanych,
  7. zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
  8. działalność gospodarczą i polityczną.
 9. Oferent zobowiązany jest do podania w dziale III, pkt. 5 oferty dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji o osiągnięciu wskaźnika).  
 10.  Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% założonych w ofercie rezultatów.
 11.  W trakcie realizacji zadania publicznego mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów w ramach działania –  w wysokości nie większej niż 20%.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego.
 3. Jeden podmiot może złożyć w konkursie więcej niż jedną ofertę na realizację zadania.                                    
 4. Dwa podmioty, lub więcej, mogą złożyć wspólną ofertę. Oferta wspólna powinna wskazywać, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty i jaki będzie sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.
 2. Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:
 1. być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców,
 2. być nakierowane na podniesienie poziomu wiedzy, świadomości, umiejętności, uczestników po zakończeniu realizacji zadania,
 3. powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 1. dostarczenia, na wezwanie Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 2. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

SKŁADANIE OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć poprzez generator wniosków Witkac.pl.
 2. Formularz oferty jest zgodny z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Termin złożenia ofert w systemie Witkac.pl: do dnia 25.04.2020 r., godz. 15:30.
 4. Po wypełnieniu elektronicznego formularza oferty należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać czytelnie lub z pieczęcią imienną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 29.04.2020r. do godz. 15.30) w formie papierowej osobiście do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z napisem „Konkurs – turystyka i rekreacja 2020”.

 

TRYB I TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracownika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, zgodnie z kryteriami zawartymi  w karcie oceny formalnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do oceny merytorycznej złożonych ofert Prezydent Miasta Łomża powoła komisję konkursową.
 3. W  skład komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomża oraz minimum trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów wskazanych w art. 15 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawartych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja konkursowa sporządza protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert i proponowaną kwotą dotacji, którą przedstawia Prezydentowi Łomży.

 

WYBÓR OFERT

 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Łomża w formie Zarządzenia.
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent otrzymuje informację o konieczności aktualizacji oferty w zakresie wskazanym przez organizatora konkursu.
 3. Zaktualizowaną ofertę należy złożyć do organizatora konkursu poprzez serwis Witkac.pl oraz wydrukować, podpisać i dostarczyć potwierdzenie złożenia poprawionej oferty do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Termin złożenia zaktualizowanej oferty i potwierdzenia złożenia aktualizacji: w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o konieczności zaktualizowania oferty w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomży. Niezłożenie aktualizacji w terminie oznacza rezygnację z dotacji.  
 5. Oferent może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji; w szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie powinno być skierowane do Prezydenta Miasta Łomża i zawierać: nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli  w imieniu oferenta.
 6. Podmioty, których oferty zostały wybrane, celem zawarcia umowy o realizację zadania publicznego przedkładają następujące informacje:
 1. dane osób uprawnionych do podpisania umowy, tj. imię i nazwisko osoby/osób, nr PESEL,
 2. dane osoby odpowiedzialnej ze strony oferenta za koordynację realizacji umowy, tj. imię i nazwisko osoby oraz numer telefonu kontaktowego,
 3. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
 4. nr rachunku bankowego.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU ZAMIESZCZA SIĘ:

 

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl
 • w serwisie Witkac.pl

 

WYNIKI KONKURSU OPUBLIKOWANE ZOSTANĄ:

 

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl
 • w serwisie Witkac.pl

 

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU W POPRZEDNIM ROKU:

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. – 30.0000 zł

Rodzaje zadań:

 

 1. organizacja w szczególności młodzieżowych rajdów, spływów, zlotów krajoznawczych po Ziemi Łomżyńskiej,
 2. wyznaczanie i oznakowanie szlaków dziedzictwa kulturowego w Łomży,
 3. opracowywanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne Łomży, m.in. questów,
 4. kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz organizacja imprez turystycznych na terenie Łomży, m.in. organizacja gier miejskich.

 

 

 

Na stronie internetowej www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe opublikowane zostały „ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI  Z BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY – PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama