Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych

Reklama
Nabór od 24.03.2020 do 10.04.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

1.      Nazwa zadania

„Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”

2.      Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch pięciodniowych szkoleń wyjazdowych dla rodziców zastępczych wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych.

3.      Cele zadania

Celem jest podnoszenie kwalifikacji  niezawodowych rodziców zastępczych  wskazanych przez Zleceniodawcę w zakresie kompetencji miękkich oraz  w obszarze:

1) rozwoju psychospołecznego dziecka,

2) pracy i komunikacji z dzieckiem ze zdiagnozowanym FAS i RAD i innymi zaburzeniami rozwoju,

3) praktyczne pokazy ćwiczeń i zabaw kompensacyjno-rehabilitacyjnych możliwych do przeprowadzenia w domu,

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia oraz celem operacyjnym: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie w szczególności do podejmowania poniższych działań:

1) przeprowadzenie dwóch (2 grupy szkoleniowe) 5-dniowych szkoleń wyjazdowych (4 noclegi) dla grupy uczestników wskazanych przez Zleceniodawcę, 1 grupa to 15 rodziców, zajęcia mają trwać łącznie 30 godzin lekcyjnych dla danej grupy wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi/podopiecznymi uczestników szkolenia – do 25 dzieci; szkolenia winny być przeprowadzone w II i IV kwartale 2020 r. (dopuszcza się zmianę terminu realizacji zadania publicznego w II kwartale w przypadku utrzymywania się stanu zagrożenia epidemicznego).

2) przeprowadzenie ankiety potrzeb szkoleniowych;

3) prowadzenie listy obecności na szkoleniach z podziałem na każdy dzień szkolenia,

4) opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej ze szkolenia (po zakończonym szkoleniu) wraz 
z opracowaniem raportu z ewaluacji;

5) opracowanie szczegółowego programu szkolenia z uwzględnieniem celów zadania, z podziałem na dni szkolenia, czas trwania poszczególnych części szkolenia, formy prowadzonego szkolenia oraz osób prowadzących szkolenie;

6) opracowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia;

7) zapewnienie trenerów do prowadzenia szkoleń, którzy winni legitymować się wykształceniem wyższym, certyfikatem/zaświadczeniem umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia, doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie nie krótszym niż 2 lata;

8) szkolenie winno być prowadzone z wykorzystaniem aktywnych form, np. symulacje, praca w grupie; wykład może być prowadzony jedynie w minimalnym zakresie wprowadzenia do tematu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;

9) zapewnienie uczestnikom szkolenia i ich dzieciom/podopiecznym przewozu ze Szczecina do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem;

10)  zapewnienie uczestnikom szkolenia i ich dzieciom/podopiecznym pełnego wyżywienia, tj. minimum 
4 kolacji, 4 śniadań, 4 obiadów, przerw kawowych każdego dnia; z możliwością wyboru dania dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych;

11) zapewnienie zakwaterowania uczestnikom szkolenia i ich dzieciom/podopiecznym w obiekcie odpowiadającym standardowi hotel maksymalnie 3*, miejsce zakwaterowania winno być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym; sale szkoleniowe zapewniające efektywną wentylację;

12) zapewnienie opieki dzieciom w osobie opiekunki/opiekuna/animatora z odpowiednim wykształceniem, zaświadczeniami/certyfikatami umożliwiającymi przeprowadzenia opieki nad dzieckiem oraz doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie nie krótszym niż 2 lata;

13) wystawienie uczestnikom szkolenia zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu;

14) podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie, w ramach działań informacyjnych, promocyjnych oraz merytorycznych, do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami promowania projektu określonymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/

Oferent zobowiązany jest określić w przedłożonej ofercie grupę adresatów do których kierowane jest zadanie, liczbę oferowanych godzin i częstotliwość działań (spotkań warsztatowo-integracyjnych, rajd integracyjny, mini projekty) na rzecz osób usamodzielnianych w układzie tygodniowym i miesięcznym w oparciu o harmonogram i plan działań.

4.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wynosi 100 000,00 zł (słownie złotych brutto: sto tysięcy złotych 00/100).

Środki przyznane w formie dotacji w roku 2020  muszą zostać wykorzystane  do dnia 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 10.04.2020 roku.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama