Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych

Reklama
Nabór od 24.03.2020 do 10.04.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa zadania

„Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”

2. Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch pięciodniowych szkoleń wyjazdowych dla rodziców zastępczych wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych.

3. Cele zadania

Celem jest podnoszenie kwalifikacji niezawodowych rodziców zastępczych wskazanych przez Zleceniodawcę w zakresie kompetencji miękkich oraz w obszarze:

1) rozwoju psychospołecznego dziecka,

2) pracy i komunikacji z dzieckiem ze zdiagnozowanym FAS i RAD i innymi zaburzeniami rozwoju,

3) praktyczne pokazy ćwiczeń i zabaw kompensacyjno-rehabilitacyjnych możliwych do przeprowadzenia w domu,

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia oraz celem operacyjnym: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie w szczególności do podejmowania poniższych działań:

1) przeprowadzenie dwóch (2 grupy szkoleniowe) 5-dniowych szkoleń wyjazdowych (4 noclegi) dla grupy uczestników wskazanych przez Zleceniodawcę, 1 grupa to 15 rodziców, zajęcia mają trwać łącznie 30 godzin lekcyjnych dla danej grupy wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi/podopiecznymi uczestników szkolenia – do 25 dzieci; szkolenia winny być przeprowadzone w II i IV kwartale 2020 r. (dopuszcza się zmianę terminu realizacji zadania publicznego w II kwartale w przypadku utrzymywania się stanu zagrożenia epidemicznego).

2) przeprowadzenie ankiety potrzeb szkoleniowych;

3) prowadzenie listy obecności na szkoleniach z podziałem na każdy dzień szkolenia,

4) opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej ze szkolenia (po zakończonym szkoleniu) wraz
z opracowaniem raportu z ewaluacji;

5) opracowanie szczegółowego programu szkolenia z uwzględnieniem celów zadania, z podziałem na dni szkolenia, czas trwania poszczególnych części szkolenia, formy prowadzonego szkolenia oraz osób prowadzących szkolenie;

6) opracowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia;

7) zapewnienie trenerów do prowadzenia szkoleń, którzy winni legitymować się wykształceniem wyższym, certyfikatem/zaświadczeniem umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia, doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie nie krótszym niż 2 lata;

8) szkolenie winno być prowadzone z wykorzystaniem aktywnych form, np. symulacje, praca w grupie; wykład może być prowadzony jedynie w minimalnym zakresie wprowadzenia do tematu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;

9) zapewnienie uczestnikom szkolenia i ich dzieciom/podopiecznym przewozu ze Szczecina do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem;

10) zapewnienie uczestnikom szkolenia i ich dzieciom/podopiecznym pełnego wyżywienia, tj. minimum
4 kolacji, 4 śniadań, 4 obiadów, przerw kawowych każdego dnia; z możliwością wyboru dania dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych;

11) zapewnienie zakwaterowania uczestnikom szkolenia i ich dzieciom/podopiecznym w obiekcie odpowiadającym standardowi hotel maksymalnie 3*, miejsce zakwaterowania winno być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym; sale szkoleniowe zapewniające efektywną wentylację;

12) zapewnienie opieki dzieciom w osobie opiekunki/opiekuna/animatora z odpowiednim wykształceniem, zaświadczeniami/certyfikatami umożliwiającymi przeprowadzenia opieki nad dzieckiem oraz doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie nie krótszym niż 2 lata;

13) wystawienie uczestnikom szkolenia zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu;

14) podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie, w ramach działań informacyjnych, promocyjnych oraz merytorycznych, do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami promowania projektu określonymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/

Oferent zobowiązany jest określić w przedłożonej ofercie grupę adresatów do których kierowane jest zadanie, liczbę oferowanych godzin i częstotliwość działań (spotkań warsztatowo-integracyjnych, rajd integracyjny, mini projekty) na rzecz osób usamodzielnianych w układzie tygodniowym i miesięcznym w oparciu o harmonogram i plan działań.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wynosi 100 000,00 zł (słownie złotych brutto: sto tysięcy złotych 00/100).

Środki przyznane w formie dotacji w roku 2020 muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 10.04.2020 roku.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama