Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Reklama
Nabór od 20.01.2021 do 31.12.2021 23:59
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje: 1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2) organizacjom pozarządowym, 3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie. 

1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych, 

3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży, 

5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

6) ochrony środowiska, 

7) kultu religijnego, 

8) dobroczynności, 

9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych, 

10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.” 

Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy. 

Fundacja nie finansuje projektów, których wnioskodawcą są: 

1) osoby fizyczne 

2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.), chyba że ich zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE. 

Wniosek złożony w innym trybie i formie nie będzie rozpatrywany.

Reklama