Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 20.03.2020 do 03.04.2020 15:00
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
P. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU

Zadanie 3.3.8 Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu

Nazwa zadania

Opracowanie, druk i dystrybucja publikacji skierowanej do osób biorących udział w kursach reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii za pośrednictwem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Kwota dofinansowania: 150000 zł.

UWAGA: Nie można pobierać wpłat/opłat od adresatów zadania.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 3 kwietnia 2020 r., do godziny 15:00 na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: ……………………………..,Numer zadania konkursowego………………………………

Wniosek należy składać (pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie PARPA od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Strony wniosku powinny być trwale połączone i ponumerowane.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego wpływu do PARPA. Wnioski, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.l

Reklama