Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 20.03.2020 do 03.04.2020 15:00
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
P. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU

Zadanie 3.3.8 Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu

Nazwa zadania

Opracowanie, druk i dystrybucja publikacji skierowanej do osób biorących udział w kursach reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii za pośrednictwem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Kwota dofinansowania: 150000 zł.

UWAGA: Nie można pobierać wpłat/opłat od adresatów zadania.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 3 kwietnia 2020 r., do godziny 15:00 na adres: 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: ……………………………..,Numer zadania konkursowego………………………………

Wniosek należy składać (pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie PARPA od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Strony wniosku powinny być trwale połączone i ponumerowane.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego wpływu do PARPA. Wnioski, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.l

Reklama