Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWŁ: Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Reklama
Nabór od 14.04.2020 do 14.09.2020 14:00
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą Formularza kontaktowego udziela: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Punkt Informacyjny EFS Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00 Adres: ul. Wólczańska 49 90-608 Łódź, pok. 1.03 i 1.04 telefon: (42) 638 91 30/39 fax: (42) 636 77 97 Formularz kontaktowy: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt
Łączny budżet 13,896 mln PLN
Od 90% do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Niepełnosprawni
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/20 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.
 2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorcy.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  13 895 898 PLN, w tym: 

 • na I rundę – 5 000 000,00 PLN,
 • na II rundę - 3 500 000,00 PLN,
 • na III rundę – 5 395 898,00 PLN

 Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi:

 • 95,00% - projekty podmiotów ekonomii społecznej,
 • 90,00% - pozostałe projekty.

Konkurs został podzielony na rundy.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs ustala, że w przypadku:

 • I i III rundy, w której koszty bezpośrednie muszą być rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, gdyż minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi powyżej 431 240,00 PLN;
 • II rundy, w której koszty bezpośrednie muszą być rozliczane z zastosowaniem kwot ryczałtowych, gdyż maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 431 240,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie:

 • I runda: od 14 kwietnia 2020 r. godz. 00:00 do 27 kwietnia 2020 r. godz. 14:00,
 • II runda: od 15 czerwca 2020 r. godz. 00:00 do 29 czerwca 2020 r. godz. 14:00,
 • III runda: od 31 sierpnia 2020 r. godz. 00:00 do 14 września 2020 r. godz. 14:00.

Szacowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund konkursu planowany jest na:

 • I runda: sierpień 2020 r.;
 • II runda: październik 2020 r.;
 • III runda: styczeń 2021 r.

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków.

Reklama