Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWŚ: RIT Subregionu Zachodniego - Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego

Reklama
Nabór od 27.02.2020 do 30.06.2020 12:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308 Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl Główny Punkt Informacyjny w Regionieul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C40-037 Katowice
Łączny budżet 5,971 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20 w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz Infrastruktura  Społeczna i Zdrowotna, Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego Informacje o naborze

Instrument terytorialny 

RIT Subregionu Zachodniego 

Oś priorytetowa 

10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

Działanie 

10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 

Poddziałanie: 

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski 

2020-02-27 (od godziny 07:00:00) 

Termin, do którego można składać wnioski 

2020-06-30 (do godziny 12:00:00) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

styczeń 2021 r. 

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) http://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski? 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 9. Instytucje kultury;
 10. MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%] 

95,00 % 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 

5 970 647,74 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 

1 402 647,06 Data określenia wartość w PLN 2019-12-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2567 PLN

Reklama