Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: ”Małopolska Gościnna – II edycja”

Reklama
Nabór od 17.03.2020 do 15.04.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki i Sportu
Łączny budżet 2,279 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2020 r. pn. ”Małopolska Gościnna – II edycja”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz założeniom z zakresu rozwoju turystycznego regionu, przyjętym w  „Strategii Rozwoju Małopolski na lata 2011-2020”.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie / sfinansowanie następujących zadań:

Priorytet nr 1 pn.:

Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystycznej i produktów turystycznych w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej oraz religijnej i pielgrzymkowej, w tym szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz religijnego.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie m.in. następujących zadań:

a)  Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – dofinansowanie otrzyma projekt zakładający, w szczególności, organizację w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. 
min. 18 turystycznych przejazdów kolejowych z wykorzystaniem historycznego składu kolejowego oraz zintegrowaną promocję produktu turystycznego, jakim są „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”

Przewiduje się wybór i dofinansowanie 1 oferty do kwoty 350 000 zł. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia.

b)  Małopolskie Szlaki Dziedzictwa – dofinansowanie otrzymają niekonwencjonalne i oryginalne projekty mające na celu tworzenie, rozwój, aktywizację i promocję oferty turystyki miejskiej i kulturowej oraz religijnej i pielgrzymkowej, w tym szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz religijnego.

Z uwagi na fakt, iż w 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, o dofinansowanie ubiegać się mogą projekty zakładające realizację wydarzeń towarzyszących w/w jubileuszowi.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej, niż jednej oferty. Zadania realizowane będą w formie wsparcia.

Priorytet nr 2 pn.:

Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystycznej i produktów turystycznych w zakresie turystyki krajoznawczej, aktywnej i wypoczynkowej, turystyki na terenach wiejskich, w tym enoturystyki i ekoturystyki.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie m.in. następujących działań:

a)  podnoszenie standardu szlaków i tras turystycznych, w tym m.in. pieszych, rowerowych, jeździeckich, poprzez realizację działań mających na celu m.in. ich renowację i doposażenie w niezbędną infrastrukturę, poprawę bezpieczeństwa turystów korzystających z w/w szlaków i tras turystycznych, a także popularyzację szlaków i tras turystycznych oraz różnorodnych form aktywności na w/w szlakach i trasach turystycznych,

b)  tworzenie, rozwój, podnoszenie jakości i promocja produktów turystyki wiejskiej, w tym enoturystyki i ekoturystyki, w oparciu o autentyczne elementy oferty regionalnej, lokalnych produktów kulinarnych oraz rękodzielniczych, lokalnej tradycji i historii miejsc,

c)   rozwój i popularyzacja turystyki zrównoważonej m.in. poprzez tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, organizację akcji i wydarzeń promujących turystykę zrównoważoną oraz proekologiczne zachowania na szlakach i trasach turystycznych oraz w obszarach turystycznych,

d)  promocja oferty turystyki aktywnej i wypoczynkowej oraz enoturystyki i ekoturystyki, a także organizacja wydarzeń turystycznych, szczególnie o znaczeniu regionalnym; wsparcie nie będzie przyznawane na dofinasowanie organizacji wyjazdów turystycznych, np. wycieczek szkolnych, zorganizowanych wycieczek turystycznych dla ograniczonej liczby osób; organizacja wizyt studyjnych jest możliwa pod warunkiem, że stanowi integralną część szerszego projektu.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej, niż jednej oferty. Zadania realizowane będą w formie wsparcia.

Priorytet nr 3 pn.:

Małopolska – Centrum Turystyki Aktywnej – Opracowanie koncepcji modelowego schroniska górskiego w oparciu o przykładową lokalizację na Lubaniu.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie zadania mającego na celu przygotowanie i przeprowadzenie „Konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji modelowego schroniska górskiego w oparciu o przykładową lokalizację na Lubaniu”. W ramach zadania przygotowany zostanie szkic architektoniczny modelowego obiektu schroniska górskiego na potrzeby opracowania w przyszłości dokumentacji pod pozwolenie na budowę.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty do kwoty 85 000 zł. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia.

Priorytet nr 4 pn.:

Łączy nas Małopolska Turystyka.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie m.in. następujących działań:

a)     organizacja study tours, forów, worshopów, konferencji branżowych dla przedsiębiorców  działających na rynku usług turystycznych i ich partnerów instytucjonalnych celem budowania partnerstwa i wspierania rozwoju współpracy sieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji oferty turystycznej Małopolski,

b)     wsparcie instytucjonalne dla promocji partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej, w tym m.in. organizacja wydarzeń okolicznościowych dla branży turystycznej, budowanie strategii rozwoju, wsparcie w komercjalizacji i sieciowaniu produktu turystycznego, tworzenie kodeksów dobrych praktyk w turystyce,

c)     realizacja ukierunkowanych prezentacji i kampanii (na rynku wewnętrznym, krajowym, międzynarodowym) mających na celu wzmocnienie oferty turystyki biznesowej i przemysłu spotkań oraz podmiotów działających na tym rynku w Małopolsce,

d)     promocja i rozwój społecznej certyfikacji usług turystycznych (tj. m.in. usług noclegowych, gastronomicznych, przewodnickich, transportowych) i produktów turystycznych.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej, niż jednej oferty. Łączna pula środków finansowych – do kwoty 120 000  zł. Zadania realizowane będą w formie wsparcia.

Priorytet nr 5 pn.:

Juromania 2020 – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie wydarzeń organizowanych w obiektach na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dofinansowane zostaną wydarzenia które obejmują:

  • tworzenie, rozwój i promocje produktów turystycznych w oparciu o potencjał turystyczny Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
  • rozwój, aktywizacje i promocje szlaków i tras turystycznych na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz popularyzacje różnorodnych form aktywności na w/w szlakach i trasach,
  • popularyzacje form aktywnego wypoczynku,
  • organizacje wydarzeń turystycznych mających na celu prezentację i promocję potencjału Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
  • wzmacnianie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego.

Jeżeli ofertę składa podmiot, który nie zarządza obiektem wymagana jest pisemna zgoda właściciela/zarządcy obiektu, na terenie którego zadanie ma być realizowane, na wykorzystanie obiektu na cele realizacji zadania. Oferty niezawierające stosownej zgody właściciela lub zarządcy obiektu nie uzyskają pozytywnej oceny formalnej.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty. Łączna pula środków finansowych – do kwoty 220 000  zł.  Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia.

Priorytet nr 6 pn.:

Promocja Juromanii 2020 – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W ramach priorytetu planuje się sfinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu działań promocyjnych związanych z organizacją Juromanii 2020 – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty do kwoty 150 000 zł. Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia.

Priorytet nr 7 pn.:

„Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu”.

W ramach priorytetu planuje się sfinansowanie zadania polegającego na promocji ekowycieczek opracowanych przez Województwo Małopolskie w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy regionu, m.in. poprzez ich druk; ponadto w ramach zadania opracowane zostaną nowe propozycje ekowycieczek (w tym m.in. pieszych i rowerowych) skierowanych do mieszkańców i turystów odwiedzających region.

Przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty do kwoty 130 000 zł. Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia.

Priorytet nr 8 pn.:

IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze turystyki – zadanie pn. „Akademia małego Turysty na Podhalu – Profilaktyka i Bezpieczeństwo w górach”.

W ramach priorytetu planuje się sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu cyklu szkoleń (teoretycznych i praktycznych) dla dzieci i młodzieży z małopolskich szkół (przedział wiekowy 10-19 lat; obszar Powiatu Myślenickiego – Gmina Tokarnia i Gmina Lubień, Powiatu Suskiego – Gmina Jordanów, Powiatu Nowotarskiego – Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Szczawnica, Gmina Krościenko nad Dunajcem, Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Czarny Dunajec) w zakresie bezpiecznych form uprawiania turystyki w górach; ponadto w ramach zadania zakupione zostaną 2 apteczki medyczne z wyposażeniem, celem realizacji szkoleń praktycznych.

Przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty do kwoty 150 000 zł. Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia.

Priorytet nr 9 pn.:

IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze turystyki – zadanie pn. „Szlak Kajakowy Dłubnia – Nowa Huta”.

W ramach priorytetu planuje się sfinansowanie zadania polegającego na wytyczeniu szlaku turystycznego wodnego na rzece Dłubni w Nowej Hucie, na jej odcinku od Zalewu Nowohuckiego (start spływu) do Yacht Klubu Polskiego Kraków – os. Mogiła, Przystań nad Wisłą (meta spływu) oraz jego promocji; ponadto w ramach zadania zostanie wykonana koncepcja projektu miejsca bezpiecznego wodowania kajaków na starcie spływu.

Przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty do kwoty 95 000 zł. Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 2 279 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym na realizację zadań określonych w:

a)      priorytecie nr 1a) – „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” – do kwoty 350 000 zł,

b)      na pozostałe działania wymienione w priorytecie nr 1b) oraz priorytecie nr 2 – do kwoty 979 000 zł,

c)      priorytecie nr 3 – „Małopolska – Centrum Turystyki Aktywnej – Opracowanie koncepcji modelowego schroniska górskiego w oparciu o przykładową lokalizację na Lubaniu” – do kwoty 85 000 zł,

d)      priorytecie nr 4 – „Łączy nas Małopolska Turystyka” – do kwoty 120 000 zł,

e)      priorytecie nr 5 – „Juromania 2020 – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej” – do kwoty 220 000 zł,

f)       priorytecie nr 6 – „Promocja Juromanii 2020 – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej” – do kwoty 150 000 zł,

g)      priorytecie nr 7 – „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” – do kwoty 130 000 zł,

h)      priorytecie nr 8 – IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze turystyki – zadanie pn. „Akademia małego Turysty na Podhalu – Profilaktyka i Bezpieczeństwo w górach””– do kwoty 150 000 zł,

i)       priorytecie nr 9 – IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze turystyki – zadanie pn. „Szlak Kajakowy Dłubnia – Nowa Huta” – do kwoty 95 000 zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zmiany puli środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie / sfinansowanie zadań realizowanych w ramach konkursu.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia (oferenci są zobowiązani wykazać się wkładem własnym) i powierzenia.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być jedynie koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż do terminu zakończenia realizacji zadania. Z innych środków finansowych pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2020 r. i nie później niż do terminu zakończenia realizacji zadania.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji na realizację zadania. Kwota przyznanej dotacji, może być niższa od wnioskowanej.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek)w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Turystyki i Sportu,

ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków

z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2020 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja””.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną w następujący sposób:

a) dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie .pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Małopolska Gościnna” (decyduje  data  wpływu  na  skrytkę  ePUAP). Zasady realizacji spraw przez Internet dostępne są pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-sprawe-przez-internet.html

b) poprzez przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami (decyduje  data  wpływu  na maila) na jeden z wybranych adresów mailowych:
aneta.regulska@umwm.malopolska.plkinga.delimata@umwm.malopolska.plmalgorzata.czapla@umwm.malopolska.pl,

Termin składania ofert:

2020-04-15

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa i przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji. 
Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Reklama