Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Reklama
Nabór od 17.03.2020 do 08.04.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 990 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

1. Nazwa zadania:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania (oferta winna obejmować świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych).

2. Rodzaj zadania:

Zadanie będzie polegało na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (MOPR) w miejscu ich zamieszkania. Wsparciem w okresie realizacji zadania zostanie objętych maksymalnie 100 osób.

Zadanie jest podzielone na 3 moduły:

Moduł 1

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w miejscu ich zamieszkania. Usługa dotyczy 25 osób w okresie od 20.04.2020 do 31.12.2020, w łącznym wymiarze dla wszystkich klientów 256 dni x średnio 1,5 godziny dziennie na osobę (w sumie maksymalnie łącznie 9600 godzin dla 25 osób).

Moduł 2

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w miejscu ich zamieszkania. Usługa dotyczy 25 osób w okresie od 20.04.2020 do 31.12.2020, w łącznym wymiarze dla wszystkich klientów 256 dni x średnio 1,5 godziny dziennie na osobę (w sumie maksymalnie łącznie 9600 godzin dla 25 osób).

Moduł 3

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w miejscu ich zamieszkania. Usługa dotyczy 50 osób w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020, w łącznym wymiarze dla wszystkich klientów 184 dni x średnio 1,5 godziny dziennie na osobę (w sumie maksymalnie łącznie 13800 godzin dla 50 osób).

Dopuszcza się składanie ofert na wybrane moduły oraz na więcej niż na jeden moduł zadania, przy czym każdy moduł musi zostać zrealizowany w całości, tj. wymaga się świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla wszystkich uczestników projektu – zgodnych z modułami. Zakłada się, że w ramach wskazanego w poszczególnych modułach wymiaru godzin zostanie zrealizowanych (zleconych) maksymalnie 5% godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Cele zadania:

Celem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest zmniejszanie niesamodzielności (obiektywnie istniejącej lub subiektywnie odczuwanej) u osób, które doświadczają ograniczenia w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych, oraz kompensowanie utraconej samodzielności działaniami umożliwiającymi tym osobom dalsze funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania.

Zadanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Uczestnictwo w usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych jest dla uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” – bezpłatne.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1) Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Gminy Miasto Szczecin wynosi odpowiednio dla modułów:

Moduł 1 – 288 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)

Moduł 2 – 288 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)

Moduł 3 – 414 000,00zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy złotych 00/100)

Ogółem - 990 000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama