Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

EOG: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się...

Reklama
EOG: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków - przedłużenie terminu
Nabór od 03.04.2020 do 31.08.2020 15:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Łączny budżet 6,802 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 863,18 tys. do 3,453 mln PLN
Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 zł.

1. Cel naboru

Celem głównym drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków to znaczy pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie wezmą czynny udział.
Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności na terenie szkoły/ kampusu szkolnego. na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości uczniów w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez  realizację działań edukacyjno- informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć kompleksowy charakter tzn. uwzględniać działania adaptacyjne i mitygacyjne i komponent edukacyjny oraz wskazywać ich wzajemne powiązanie. Kompleksowość projektu oraz sposób powiązania działań inwestycyjnych i edukacyjnych jak również liczba uczniów biorących czynny udział w projekcie będą brane pod uwagę w ramach oceny projektu.

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań:

 1. adaptacyjnych i mitygacyjnych związanych m.in. z:
 • wprowadzeniem małej retencji wodnej i zagospodarowaniem wód opadowych

w tym budowa niecek infiltracyjnych, studni chłonnych, budowa nawierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników podziemnych i naziemnych na wodę opadową, budowa zbiorników infiltracyjno – sedymentacyjnych, budowa stawów mokrych i suchych- zasilanych w okresie deszczów, budowa niecek chłonnych, rowów infiltracyjnych budowa ogrodów deszczowych, muld retencyjnych, skrzynek retencyjno- rozsączających

 • renaturalizacją cieków i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji

w tym renaturalizacja otwartych elementów wodnych w krajobrazie z wodą stojącą, np. oczek wodnych,  z wodą płynącą np. rzeki, strumienie,  z wykorzystaniem mieszanki traw, różnych typów roślinności, materiałów skalnych tworząc obszary bioretencji

 • zakładaniem zielonych  ścian, dachów

dachy budynków pokryte roślinnością, w tym ogrody wertykalne, ściany budynków pokryte roślinnością

 • tworzeniem terenów zielonych, wprowadzaniem elementów zazieleniających obszary zabudowane, w tym rewitalizacją terenów zdegradowanych

w tym zielone podwórka, parki kieszonkowe, nasadzenia odpowiednich nieinwazyjnych roślin pod względem wymagań wodnych i miejsc nasadzeń, sadzenie drzew owocowych, usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami, inwentaryzacja gatunków cennych przyrodniczo, prace pielęgnacyjno-ratownicze drzew, konstrukcje i podłoża magazynujące wodę wokół drzew, skrzynki korzeniowe, geokompozyt sorbujący wodę,  

 • ograniczeniem produkcji odpadów i ich ponownym wykorzystaniem, wprowadzenie recyklingu

w tym instalacja urządzeń/pojemników do sortowania odpadów, w tym recyklomatów, budowa kompostowników, wykorzystanie kompostowanych odpadów biodegradowalnych do obróbki gleby / utrzymania zieleni w kampusie szkolnym, ponowne wykorzystanie odpadów

 • budowaniem powierzchni ekoedukacyjnych

tablice edukacyjne i terenowe gry edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/ sensoryczne, ogródki dydaktyczne

 • instalacją małej architektury bezpośrednio związanej z typem działania adaptacyjnego/ mitygacyjnego

np. krawężnik pełniący funkcję ławki umożliwiający dopływ wody opadowej do ogrodu deszczowego, fontanna napowietrzająca wodę w oczku wodnym,

 • oszczędzaniem energii oraz oszczędzaniem wody pitnej

wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej do oświetlenia kampusu szkolnego, energooszczędne oświetlenie,   wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania, wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian

 • wspieraniem bioróżnorodności

na przykład tworzenie eko-ogrodków, budowanie domków dla  owadów

2. edukacyjno-informacyjnych powiązanych tematycznie z wyżej wymienionymi działaniami inwestycyjnymi i polegających m.in. na:

 • kampaniach w mediach tradycyjnych i Internecie

w tym działania dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na szkolnych i lokalnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na youtube, w szkolnych i lokalnych wydawnictwach prasowych (np. gazetkach szkolnych, lokalnej prasie)

 • aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania związane z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do ich skutków

w tym imprezy i akcje edukacyjne, wystawy i konkursy upowszechniające wiedzę, warsztaty (w tym terenowe), spektakle edukacyjne

 • wsparciu i profesjonalizacji nauczycieli w zakresie nauczania o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków

w tym konferencje, szkolenia, warsztaty, e-learning, webinaria

 • zakupie, opracowaniu i wydaniu pomocy dydaktycznych dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków służących do przeprowadzenia działań wymienionych powyżej

w tym scenariusze lekcyjne, broszury edukacyjne, karty pracy, gry edukacyjne, urządzenia pomiarowe, zestawy i modele doświadczalne, aplikacje i programy interaktywne

Nie będą kwalifikowane następujące działania:

 • Instalacja / wymiana elementów grzejnych i systemów rozdzielczych: wymiana kotła, wymiana urządzeń do podgrzewania wody, instalacja elektryczna, fotowoltaika;
 • Renowacja budynku szkoły: izolacja termiczna, wymiana okien, wymiana / przebudowa dachu;
 • Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do chłodzenia wnętrza budynku szkoły.
 • Wynagrodzenie kosztów osobowych innych niż związane z zarządzaniem projektem oraz z realizacją działań edukacyjno- informacyjnych.

3. Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków może ubiegać się każdy podmiot zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 zarządzający publiczną lub niepubliczną szkołą podstawową lub ponadpodstawową.

Warunek uczestnictwa w naborze: wnioskodawca lub partner projektu jest  podmiotem zarządzającym szkołą

4. Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszy EOG oraz w Podręczniku dot. zawierania partnerstw, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Kwota środków przeznaczona na nabór

1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 zł

6. Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

7. Minimalna kwota dofinansowania

200 000 euro tj. 863 180,00 zł

8. Maksymalna kwota dofinansowania  

800 000 euro tj. 3 452 720,00 zł

9. Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 31.08.2020 r. godz. 15:00.

Sposób złożenia wniosków

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD, dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem:

https://gwd.nfosigw.gov.pl

Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:

 • przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
 • przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Data złożenia wniosku

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez GWD.

Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Wnioski, które wpłyną  po terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę na różne zakresy rzeczowe. W przypadku złożenia dwóch wniosków na ten sam zakres rzeczowy ocenie będzie podlegać wniosek złożony wcześniej. Operator Programu nie dopuszcza możliwości autokorekty wniosku.

Reklama