Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ⹂Animacja czasu wolnego programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2020 roku.”
Nabór od 01.04.2020 do 24.04.2020 15:00
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu
Łączny budżet 201 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Ustka, Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ⹂Animacja czasu wolnego programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2020 roku.”.

 

BURMISTRZ MIASTA USTKA
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PN. ⹂ANIMACJA CZASU WOLNEGO Z PROGRAMAMI PROFILAKTYCZNYMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY          W 2020 ROKU.”

Podstawa prawna:
- art. 7 ust 1 pkt. 5, 6, 6a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.),
- art. 4 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
- art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2019 r. poz. 852) z późn. zm.)
- art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
- Uchwała Nr XV/145/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
- Uchwała Nr VII/182/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ustka na 2020 rok.
I. Rodzaj zadania:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ⹂ Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2020 roku.”
Zadania mogą być realizowane w różnych formach zajęć np.: edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka.

Cel główny:
Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe :
a) Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania czasy wolnego.
b) Promowanie rywalizacji z zachowaniem zasady fair play.
c) Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole.
d) Rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników.
e) Integracja środowisk dziecięco-młodzieżowych.
f) Poprawa warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów w grupach rówieśniczych.
g) Działania profilaktyczne służące ograniczeniu zjawisk ryzykownych.
h) Utrwalanie właściwych postaw uczestników wobec środków psychoaktywnych.
i) Podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych.
j) Wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć.

Założenia:
Konkurs swym zakresem obejmie zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ustka na 2020 rok .

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:
a) liczba dzieci i młodzieży - Mieszkańców Miasta Ustka, korzystających z oferty zajęć, przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych; źródło danych do pomiaru wskaźnika listy obecności, podpisane kontrakty, deklaracje uczestnictwa,
b) liczba rodziców - Mieszkańców Miasta Ustka korzystających ze wspólnych zajęć, wydarzeń przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych; źródło danych do pomiaru wskaźnika: listy obecności,
c) liczba godzin zajęć dedykowanych dzieciom i młodzieży, rodzicom – Mieszkańcom Miasta Ustka w podziale na rodzaj zajęć; liczba przeprowadzonych zajęć oraz warsztatów profilaktycznych; źródło danych do pomiaru wskaźnika: wykaz godzin, harmonogramy, karty pracy, ewidencja godzin osób prowadzących, protokół odbioru wykonania zadania/usługi, listy obecności;
d) liczba szkoleń i warsztatów skierowanych do rodziców /opiekunów - Mieszkańców Miasta Ustka w podziale na rodzaj zajęć oraz warsztatów profilaktycznych, źródło danych do pomiaru wskaźnika: konspekty/programy szkoleń i warsztatów,
e) liczba zorganizowanych wydarzeń integracyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży rodziców /opiekunów - Mieszkańców Miasta Ustka; w podziale na rodzaj zajęć oraz warsztatów profilaktycznych, źródło danych do pomiaru wskaźnika: wykaz wydarzeń, informacje prasowe, w tym media społecznościowe, dokumentacja fotograficzna.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 201.000,00 złotych.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)
2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.
3. Źródła finansowania zadania, oprócz uzyskanej dotacji, mogą pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego;
b) wkładu własnego osobowego;
c) wkładu własnego rzeczowego;
d) świadczeń pieniężnych pobranych od odbiorców zadania.
4. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
5. W wyniku postępowania konkursowego do udzielenia dotacji może zostać wybrana więcej, niż jedna oferta – do wysokości posiadanych środków finansowych.
6. Z dotacji mogą zostać sfinansowane tylko i wyłącznie koszty związane z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Miasta Ustka.
7. Oferent ma obowiązek wykazać w punkcie 3 Części II oferty tj. „Syntetyczny opis zadania” dokładną kalkulację kosztu zajęć na 1 uczestnika zadania.
8. Kalkulacja powinna być sporządzona na podstawie wysokości kosztów za ostatni rok kalendarzowy, uwzględniając wzrost cen towarów i usług na poziomie maksymalnie 5%   w stosunku do roku ubiegłego.
9. Przygotowana kalkulacja powinna uwzględniać wysokość kosztów poniesionych na jednego uczestnika zajęć.

10. Od wysokości ww. kosztów należy odjąć środki pochodzące z darowizn, wpłat sponsorskich i innych środków zewnętrznych.
11. Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości procentowej określonej w stosunku do kosztów poniesionych na jednego uczestnika zajęć.
12. Wysokość dofinansowania stanowić będzie iloczyn ustalonego procentowego wskaźnika dofinansowania oraz zadeklarowanej ilości uczestników - Mieszkańców Ustki. W zawartej pomiędzy Miastem Ustka a Oferentem umowie zostanie ustalona maksymalna liczba uczestników zadania objęta dofinansowaniem.
13. O wysokości dofinansowania, w stosunku do każdej oferty, ostateczną decyzję podejmie Burmistrz Miasta Ustka.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, które realizowane będą w okresie pomiędzy 1.01.2020 r. a 31.12.2020 r.
2. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją, od dnia zawarcia umowy.
3. Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.
4. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:
a) oferent zapewnia udział tylko Mieszkańcom Miasta Ustka,
b) dotacja przekazywana będzie w okresach kwartalnych, na podstawie okazanych dokumentów księgowych, potwierdzających ogólną liczbę osób biorących udział   w zadaniu,
c) z dotacji mogą być finansowane wszelkie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, w tym w szczególności koszty: organizacji zajęć dla dzieci    i młodzieży, rodziców w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowania m. in.: plakatów, broszur, ulotek,
d) koszty administracyjne, w tym obsługi księgowo - administracyjnej w wysokości nieprzekraczającej 15 % dotacji,
e) koszty promocji i reklamy (np. druk plakatów, informatorów) w wysokości nieprzekraczającej 10 % dotacji,
f) oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia prowadzanych zajęć od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków,
g) oferent ustala zasady udziału w zajęciach w postaci regulaminów uczestnictwa,
h) oferent musi wykazać, że posiada wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,
i) dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
j) oferent ma obowiązek zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.)
5. Dotacja nie będzie udzielana na:
a) zakup gruntów,
b) działalność gospodarczą,
c) działalność polityczną,
d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.
6. Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy - aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 % wartości udzielonej dotacji.
7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
8. Dopuszcza się dopisywanie kolejnych rodzajów kosztów w ofercie, na podstawie której Oferent otrzymał dotację tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej i uzyskaniu zgody Zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys zadania po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy. Wprowadzony koszt nie może być podstawą do zwiększenia wysokości dotacji i finansowany może być tylko i wyłącznie poprzez zmniejszenie innego kosztu finansowanego z dotacji lub ze środków własnych.
9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta oraz aneksu do umowy.
V. Terminy i warunki składania ofert.
1. Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.
2. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć do dnia 24.04. 2020 r. do godz.15.00. za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl)
3. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę należy wydrukować. Ww. dokumenty powinny być podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestrowym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 6 niniejszego rozdziału bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia 29.04.2020 r.       do godz. 15.30, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z opisem: nazwa oferenta i jego dane adresowe, zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ⹂ Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2020 roku.”
4. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowej wersji oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie w BOI Urzędu  nie będą rozpatrywane.
5. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl nie będą rozpatrywane.
6. Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione nie będą rozpatrywane.
7. Wymagane załączniki do oferty:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących – nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS,
b) w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,
c) w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,
d) w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera o sposobie reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
e) wyciąg ze statutu organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku, której dotyczy konkurs, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji,
f) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu,
g) w przypadku organizacji, które po raz pierwszy ubiegają się o otrzymanie dotacji z Miasta Ustka należy załączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok.
8. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty w ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W takim przypadku w ofercie w części „Załączniki” należy wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.
9. Uwaga: W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione dokumenty (a także kserokopie) dla swojej ważności muszą zostać niezwłocznie dostarczone i być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
10. Niespełnienie tego wymogu stanowi o nieważności danego dokumentu.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
12. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:
a) uzupełnienia brakujących podpisów pod potwierdzeniem złożenia oferty, w przypadku, gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
b) uzupełnienia brakujących załączników.                                                                                                                                                                                                                                                    13. Nie ma możliwości wymiany ofert.
14. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
a) złożenie po terminie;
b) wypełnienie poszczególnych punktów formularza oferty w sposób nieprawidłowy tj. np. poprzez wstawienie znaków, symboli, liter itp. nie będących wypowiedzią, zdaniem odnoszącym się do pytania/polecenia;
c) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części V. ogłoszenia o konkursie.
15. W ofercie należy wypełnić pkt 6 w Części III w odniesieniu do zakładanych rezultatów realizacji zadania określonych w części I. Ogłoszenia o konkursie – zakładane rezultaty należy określić liczbowo.
Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem, niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopi dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości .
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.
1. Oferty zostaną zaopiniowane w terminie najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
2. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową, działającą na podstawie i w zgodzie z zapisami Załącznika do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
3. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka, która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi Miasta Ustka.
4. Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert złożonych w ramach niniejszego konkursu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem Burmistrza Miasta Ustka. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie – każdorazowo wymagany jest podpis zarówno kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.
5. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej, których wzór stanowi załącznik Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia. Oceny Formalnej dokonuje jeden członek Komisji – osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta Ustka. Karty Oceny Merytorycznej wypełniają wszyscy członkowie Komisji. Liczba uzyskanych punktów przez oferenta stanowić będzie średnią wyciągniętą z ocen cząstkowych członków Komisji.
6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 56 punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych. Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50% możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.
7. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Ustka celem podjęcia ostatecznej decyzji o udzieleniu oraz wysokości wsparcia.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 11.05.2020 r.
na stronie internetowej www.ustka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „Witkac.pl”.

9. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Ustka, a podmiotem którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.
10. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (0-8 pkt),
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego (0-19 pkt),
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-13 pkt),
d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-4 pkt),
e) planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-6 pkt)
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych organizacji w latach poprzednich tj. rzetelność, terminowość i sposób rozliczania dotacji (minus 10–6 pkt).
11. Kwota przyznanej dotacji może być inna od wnioskowanej. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.
12. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna dany koszt za niekwalifikowany tj. zbędny przy realizacji zadania, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.
13. Burmistrz Miasta Ustka zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.
14. W związku z potrzebą zminimalizowania skutków pandemii spowodowanej wirusem COVID -19 realizacja procedury ogłoszenia o konkursie może być wstrzymana. Realizacja procedury udzielania dotacji, jak również realizacja zadania publicznego może być wstrzymana, przesunięta w czasie lub całkowicie odwołana.

VII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.
Miasto Ustka w 2019 r.
wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizację zadania publicznego określonego niniejszym regulaminem konkursowym w łącznej wysokości 201.000,00 zł.
Na realizację ww. zadań w 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama