Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

EOG: Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Reklama
Nabór od 03.04.2020 do 03.08.2020 15:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Łączny budżet 15,466 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 863,18 tys. do 4,316 mln PLN
Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021na kwotę 3,583,576 euro, tj. 15 466 355,65 zł.

1. Cel naboru

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu poprzez aktywną ochronę ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na przywracaniu właściwego stanu ekosystemów poprzez usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów, kontrolę ich występowania oraz identyfikację i eliminację źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych z uwzględnieniem uzupełniających je kampanii podnoszących świadomość w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:

  • usuwaniem inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów;
  • kontrolą występowania inwazyjnych gatunków obcych w ekosystemach;
  • identyfikacją źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych;
  • eliminacją źródeł występowania lub wprowadzeniem barier / ograniczeń w rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych.

Realizacja projektów jest możliwa na obszarach objętych ochroną, jak również na obszarach niepodlegających ochronie.

3. Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • prywatne lub publiczne;
  • komercyjne lub niekomercyjne;
  • organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

4. Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw- Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszy EOG oraz w Podręczniku dot. zawierania partnerstw, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Kwota środków przeznaczona na nabór

3,583,576 euro, tj. 15 466 355,65 zł

6. Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

7. Minimalna kwota dofinansowania

200 000 euro tj. 863 180,00zł

8. Maksymalna kwota dofinansowania

1 000 000 euro tj. 4 315 900,00 zł

9. Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

ermin i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.08.2020 r., godz. 15:00

Sposób złożenia wniosków

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków
o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie Projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin konkursu.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD, dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.plLink otwiera się w nowej karcie.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu GWD. Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:

  1. przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
  2. przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Data złożenia wniosku

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez GWD.

Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę na różne zakresy rzeczowe. W przypadku złożenia dwóch wniosków na ten sam zakres rzeczowy ocenie będzie podlegać wniosek złożony wcześniej. Operator Programu nie dopuszcza możliwości autokorekty wniosku.

Reklama