Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

EOG: Środowisko naturalne i ekosystemy. Wdrażanie planów zarządzania ekosystemem

Reklama
Nabór od 03.04.2020 do 03.08.2020 15:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Łączny budżet 25,388 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 863,18 tys. do 4,316 mln PLN
Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł.

Nabory

Środowisko naturalne i ekosystemy. Wdrażanie planów zarządzania ekosystemem

13-03-2020, 14:28

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na
„Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
na kwotę 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł.

1. Cel naboru

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy”  jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do nich poprzez aktywną ochronę zagrożonych gatunków oraz siedlisk.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu, a także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez ochronę naturalnych oraz przywracanie zdegradowanych mokradeł oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty o kompleksowym charakterze tzn. uwzględniające działania zwiększające odporność ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu i adaptację do tych zmian oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia Rezultatu Programu: „Poprawa stanu środowiskowego ekosystemów” oraz Wyniku Programu 2.1 „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r.

Nabory

Środowisko naturalne i ekosystemy. Wdrażanie planów zarządzania ekosystemem

13-03-2020, 14:28

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na
„Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
na kwotę 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł.

1. Cel naboru

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy”  jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do nich poprzez aktywną ochronę zagrożonych gatunków oraz siedlisk.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu, a także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez ochronę naturalnych oraz przywracanie zdegradowanych mokradeł oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty o kompleksowym charakterze tzn. uwzględniające działania zwiększające odporność ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu i adaptację do tych zmian oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia Rezultatu Programu: „Poprawa stanu środowiskowego ekosystemów” oraz Wyniku Programu 2.1 „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r.

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:

 • wdrażaniem planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty);
 • poprawą stanu gatunków chronionych;
 • przeciwdziałaniem fragmentacji ekosystemów;
 • tworzeniem / zachowaniem / udrażnianiem korytarzy ekologicznych w celu zapewnienia swobodnego przepływu gatunków między obszarami chronionymi;
 • ochroną naturalnych mokradeł jako rezerwuarów węgla organicznego;
 • przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego;
 • utrzymanie dobrego stanu ekosystemów.

Zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę i / lub modernizację infrastruktury edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może stanowić głównego zakresu projektu.

3. Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • prywatne lub publiczne;
 • komercyjne lub niekomercyjne;
 • organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i  podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

4. Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw- Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszy EOG oraz w Podręczniku dot. zawierania partnerstw, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Kwota środków przeznaczona na nabór

5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł

6. Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

7. Minimalna kwota dofinansowania

200 000 euro tj. 863 180,00 zł

8. Maksymalna kwota dofinansowania  

1 000 000 euro tj. 4 315 900,00 zł

9. Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

ermin i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.04.2020r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.08.2020r., godz.15:00

Sposób złożenia wniosków

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie Projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin konkursu.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD, dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.plLink otwiera się w nowej karcie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu GWD. Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:

 1. przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
 2. przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Data złożenia wniosku

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez GWD.

Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę na różne zakresy rzeczowe. W przypadku złożenia dwóch wniosków na ten sam zakres rzeczowy ocenie będzie podlegać wniosek złożony wcześniej. Operator Programu nie dopuszcza możliwości autokorekty wniosku.

Reklama