Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 16.03.2020 do 08.05.2020 23:59
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 10 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 114/1830/2020 z dnia 24 marca 2020 r. podjął decyzję o zmianie terminów składania ofert i realizacji zadania w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w terminie 15.06.2020 r. – 30.09.2020 r.

Terminy składania ofert

1. Termin złożenia ofert za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl - 16.03.2020 r. – 08.05.2020 r.

2. Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert w wersji papierowej - 16.03.2020 -13.05.2020 (decyduje data stempla pocztowego).”

Zasady składania ofert

1. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze witkac.pl. Formularz oferty konkursowej dostępny w serwisie www.witkac.pl i jest zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

2. Po złożeniu oferty w systemie nie później niż 8.05.2020 r. oraz załączeniu niezbędnych załączników, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty). Potwierdzenie należy podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15.888 Białystok Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/akty_prawne1/uchw_zarzad/uchwaly_zarzadu/uchwala-nr-114-1830-2020-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-z-dnia-2020-03-24.html

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2020 r. w obszarze: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

Celem zadania jest upowszechnianie działań na obszarach wiejskich województwa podlaskiego związanych z tradycjami kulinarnymi i rękodzielniczymi poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.

Zadanie musi być realizowane poprzez działania na rzecz: 

  • Wzrostu dostępności produktów lokalnych, tradycyjnych, ekologicznych i wpisanych na Listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz promocji tych produktów. 
  • Dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych. 
  • Wzrostu zainteresowania konsumentów regionalnymi produktami oraz promowanie regionów poprzez te produkty. 
  • Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych. 

Na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie 01.06.2020 r. – 30.09.2020 r., przeznacza się kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wysokość środków finansowych może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa lub powstanie konieczność zmniejszenia budżetu Województwa Podlaskiego w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

Dopuszcza się dofinansowanie jednej oferty danego podmiotu.

Samorząd Województwa Podlaskiego pokrywa 100% kosztów realizacji zadania. Oferent nie powinien wykazywać środków własnych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wnioskowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania może wynosić minimalnie 5 000,00 zł i nie więcej niż 10 000,00 zł.

 

Zasady składania ofert

1. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze witkac.pl. Formularz oferty konkursowej dostępny w serwisie www.witkac.pl i jest zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

2. Po złożeniu oferty w systemie nie później niż 7.04.2020 r. oraz załączeniu niezbędnych załączników, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty). Potwierdzenie należy podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15.888 Białystok Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

3. Do Potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć następujące załączniki:

a) w przypadku oferenta, który nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym - dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

b) W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta;

c) Kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

d) Kopia dokumentu potwierdzającego deklarowaną współpracę (np. umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy - pisemne potwierdzenie/oświadczenie.

4. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest w wersji elektroniczej na stronie witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Proszę o zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i jego załącznikami.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama