Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 13.03.2020 do 03.04.2020 15:30
Urząd Marszałowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Kobiety
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs: Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”.

Celem przedmiotowego konkursu będą działania z zakresu:

Obszaru I – Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa wraz z następującymi celami ogólnymi:

-      Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV,

-      Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Wskazane w konkursie tematy wpisują się także w następujące cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:

Cel strategiczny: Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Preferowane będą projekty o zasięgu lub znaczeniu regionalnym. Przewiduje się dotowanie projektów, które będą się wpisywały w realizację następujących typów przedsięwzięć:

1)  Działania edukacyjne dotyczące tematyki konkursu, m. in. warsztaty, konferencje, wykłady, kampanie edukacyjno-informacyjne, których elementem jest np. dystrybucja prezerwatyw i lubrykantów, materiałów informacyjno-edukacyjnych.

2)  Organizacja stacjonarnych i niestacjonarnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, prowadzenie telefonów zaufania, poradni internetowych.

Promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

1)  Na realizację zadań ujętych w ofertach wyłonionych w ramach konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 50 000,00 zł.

2)  Wysokość wnioskowanych środków nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

3)  Wkład finansowy (na który składają się: środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, sponsorów, środków finansowych z innych źródeł publicznych, w szczególności dotacji z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego) musi stanowić co najmniej 10% w stosunku do wnioskowanych środków.

Łączna wysokość przyznanych środków jaką może otrzymać Oferent na realizację zadania w ramach konkursu nie może przekroczyć 10 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

Kompletne oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej (parter, pok. 164) ww. Urzędu przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (40-037) lub Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie (40-200) przy ul. Sobieskiego 7. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a nie data stempla pocztowego.

Dofinansowane będą projekty, których realizacja potrwa od dnia podpisania umowy z Województwem Śląskim, maksymalnie do dnia 30.10.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.06.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert może zostać zmieniony, konkurs ofert może zostać odwołany przed upływem terminu na złożenie ofert lub może zostać przedłużony termin składania ofert.

Reklama