Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 20.03.2020 do 05.10.2020 23:59
Wydział Środowiska i Ekologii
Łączny budżet 49,065 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN

UWAGA!

W związku z obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi z powodu pandemii koronawirusa Covid-19 Prezydent Miasta Torunia informuje, że wprowadza dodatkowy sposób składania dokumentów w otwartych konkursach ofert oraz naborach w trybie art.19a - na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń przez organizacje pozarządowe.
Dotychczas obowiązująca procedura przewiduje przygotowanie ofert w internetowym generatorze ofert witkac.pl, a następnie dostarczenie do Urzędu Miasta Torunia wygenerowanego i podpisanego dokumentu wraz z załącznikami w wersji papierowej.
Zmieniona - rozszerzona procedura - pozwala na dostarczenie przygotowanego kompletu dokumentów także za pomocą poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.
Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 Kwietnia 2020 r. do pobrania TUTAJ: https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255431

Dodatkowy sposób składania ofert w otwartych konkursach i naborach obowiązuje do odwołania.

 

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako:

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


DLA KOGO?

Podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20 maja 2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania - mogą starać się o dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 
O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ STARAĆ?

 • Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł.
 • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z  budżetu Gminy Miasta Toruń tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 


TREMIN SKŁADANIA OFERT

 • Nabór trwa cały rok.
 • Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem planowanego zadania.

 

WARUNEK KONIECZNY DO ROZPATRZENIA CELOWOŚCI OFERTY

 • złożenie oferty wg obowiązującego wzoru (określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego - Dz. U z 2018 r. poz. 2055)
 • realizację oferty uznaje się za niecelową, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - proponowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń przekracza 70% całkowitych kosztów realizacji zadania;

  - oferta została złożona później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;

  - oferta została złożona w czasie trwania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w tym zakresie, umożliwiającego wybór oferenta;

  - zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;

  - pozafinansowy wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy) i/lub rzeczowy oferenta, wynosi więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania;

  - planowane rezultaty zadania nie są zbieżne z programami i strategiami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń.

 

 PROCEDURA

 • Przygotować i złożyć ofertę na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz złożytć w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT  po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu).
 •  Dołączyć wymagane załączniki w wersji papierowej:

 1. W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
 2. W  przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów); - wykaz działań promocyjnych planowanych przez oferenta;
 3. Statut organizacji potwierdzony za zgodność z oryginałem;
 4. Wykaz działań promocyjnych.
 • W sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT złożyć ofertę wyłącznie w wersji papierowej.
  W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 • Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT  złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia. W przypadku uznania za celową realizację zgłoszonego zadania - w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana:
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl (w dziale "Ogłoszenia PMT"),
  2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, serwis dla ngo: www.orbiToruń.pl,
  3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.
 • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłac do odpowiedniego wydziału.
 • Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z  organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

 

KOMUNIKAT Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe - DO POBRANIA TUTAJ: https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255431

 

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002057/O/D20182057.pdf

 • Zarządzenie PMT nr 51/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, zmienione zarządzeniem nr 178/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.): http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246797

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama