Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Program grantowy: Współdziałanie w celu poprawy zarządzania i działań antykorupcyjnych

Reklama
Nabór od 11.03.2020 do 13.05.2020 23:59
The Open Society Initiative for Europe
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. USD
Organizacje pozarządowe
The Open Society Initiative for Europe zaprasza do składania wniosków w celu wsparcia podmiotów społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz walki z korupcją, kontrolowaniem państwa i złym zarządzaniem instytucjami publicznymi.

W całym regionie obywatele często spotykają się z instytucjami publicznymi, które są nieprzewidywalne, skorumpowane i podważają procesy demokratyczne i jakość usług publicznych. Interwencje skoncentrowane wyłącznie na monitorowaniu, wspieraniu i reformach prawnych okazały się w dużej mierze niewystarczające do wywołania pozytywnych zmian. Jesteśmy jednak świadkami obiecujących przykładów współpracy sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego w celu sprostania tym wyzwaniom.

Zapraszamy do składania aplikacji ukierunkowanych na wzmocnienie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego w celu zwiększenia przejrzystości, odpowiedzialności, oraz na procesy udziału społeczeństwa w celu wzmocnienia instytucji publicznych. Inicjatywy te powinny być wdrażane we współpracy z instytucjami publicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, potencjalnie (ale niekoniecznie) współpracując również z zainteresowanymi stronami z sektora biznesowego/ prywatnego. Powinny one sprostać ważnym wyzwaniom związanym z zarządzaniem lub korupcją oraz wdrożyć praktyczne i zorientowane na rozwiązania podejścia w celu poprawy zarządzania instytucjami publicznymi i ich wpływu na obywateli.

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikujące się kraje: Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja.

Wnioski mogą składać:

  • Zarejestrowane podmioty społeczeństwa obywatelskiego i / lub organizacje non-profit (lub konsorcja organizacji), posiadające doświadczenie w dziedzinie antykorupcji i / lub dobrych rządów, a także pracujące na poziomie lokalnym i / lub krajowym w jednym z następujących krajów: Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja.
  • Wnioskodawcy prowadzący projekty we współpracy z instytucjami publicznymi na szczeblu lokalnym lub krajowym. Wnioskodawcy będą musieli złożyć pisemne oświadczenie o wsparciu lub współpracy wydane przez pracowników lub przedstawicieli instytucji rządowych na szczeblu lokalnym lub krajowym, z którymi zamierzają współpracować. To oświadczenie musi mieć być potwierdzone na piśmie, ale może przybierać różne formy (np. E-mail, list, protokół ustaleń itp.) I może być w języku angielskim lub w języku danego kraju.

Wykluczenia ze składania projektów

The Open Society Initiative for Europe nie będzie finansować stronniczych działań politycznych (tj. działań, które wyrażają poparcie dla określonej partii politycznej lub wsparcie dla partii politycznych lub wybranych urzędników nie kwalifikują się). Stowarzyszenia powiązane z partiami politycznymi również nie kwalifikują się do złożenia wniosku.

Nie będziemy finansować projektów, które koncentrują się wyłącznie na monitorowaniu i ujawnianiu korupcji lub innych problemów związanych z zarządzaniem. Nie będziemy również finansować projektów dotyczących ogólnej aktywności obywatelskiej, chyba że istnieje konkretny związek z podejściami zorientowanymi na rozwiązania, wykorzystującymi procesy przejrzystości, odpowiedzialności lub uczestnictwa.

Nie będziemy również finansować badań akademickich dotyczących korupcji lub zarządzania ani badań mapowania. W ramach niniejszego zaproszenia nie będziemy finansować wniosków o finansowanie bieżącej działalności organizacji.

Wytyczne

Wnioskodawcy mogą złożyć maksymalnie dwie propozycje projektów z budżetem maksymalnie 60 000 USD na projekt, korzystając z propozycji i szablonów budżetu dostępnych na tej stronie.

Czas trwania projektu może wynosić od 12 do 24 miesięcy. Termin rozpoczęcia projektu musi przypadać między wrześniem a listopadem 2020 r.

Należy pamiętać, że wnioski będą oceniane pod kątem ich jakości na podstawie kryteriów oceny określonych w opisie zaproszenia. Nie będą oceniane na podstawie znajomości języka angielskiego.

Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu grantobiorców Open Society. Należy pamiętać, że portal beneficjenta wymaga wcześniejszej rejestracji, która zwykle trwa kilka dni.

Pytania dotyczące portalu beneficjentów i pytania techniczne związane z procesem składania wniosków za pośrednictwem portalu należy kierować na adres granteefeedback@opensocietyfoundations.org. Pytania dotyczące ogólnego procesu aplikacyjnego i otwartego zaproszenia należy kierować na następujący adres e-mail: Governancecall2020@opensocietyfoundations.org.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pełne wytyczne w sekcji Pobierz pliki na tej stronie.

Termin składania wniosków upływa 13 maja 2020 r. (Północ CET).

Webinar

Zainteresowane organizacje są zaproszone do udziału w internetowym seminarium internetowym na temat otwartego zaproszenia do składania wniosków w ramach Open Society Initiative for Europe w dniu 1 kwietnia 2020 r., W godz. 14.00-16.00. Wyjaśnimy uzasadnienie tego zaproszenia, a także kwestie praktyczne i logistyczne, a także pozwolimy na spotkanie z pracownikami Open Society Initiative for Europe.

W celu rejestracji na webinarium i innych zapytań prosimy o kontakt z manageancecall2020@opensocietyfoundations.org. Okres rejestracji na webinarium to 10–30 marca 2020 r.

Reklama