Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs na realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku

Reklama
Nabór od 13.03.2020 do 06.04.2020 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs na realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku..

Zadanie konkursowe pod nazwą: REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM, może być realizowane poprzez następujące rodzaje zadań szczegółowych:

1) Lokalny system wpierania inicjatyw młodzieżowych. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 10 000 zł)

2) Działamy w naszej społeczności lokalnej. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 4 000 zł)

3) Uczymy się od siebie nawzajem – wizyty studyjne grup młodzieżowych. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 3 000 zł)

 1. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. W przypadku złożenia więcej niż 1 oferty, pod uwagę wzięta będzie ta oferta, która jako pierwsza została złożona poprzez generator witkac.pl.
 2. UWAGA: Przekroczenie limitów wskazanych wyżej kwot wnioskowanych dotacji spowoduje odrzucenie oferty pod względem formalnym. Przy przekroczeniu limitów system witkac.pl nie będzie informować o błędzie.
 3. Użyte w dokumencie słowo „młodzież” oznacza osoby w wieku ok. 12 do ok. 20 r.ż. Preferowane jest aby wśród młodych ludzi – odbiorców i współrealizatorów zadania - znalazły się osoby pochodzące ze środowisk w trudnej sytuacji życiowej/społecznej (z mniejszymi szansami) – co organizacja opisuje w ofercie.
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadań konkursowych:

 

 1. LOKALNY SYSTEM WPIERANIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH:
 • Zadanie obejmuje wsparcie już działających w środowiskach lokalnych mechanizmów wspierania inicjatyw młodzieżowych (w postaci np. młodzieżowych budżetów obywatelskich, funduszy wsparcia inicjatyw młodzieżowych itp.) lub utworzenie takiego mechanizmu.
 • System wspierania inicjatyw młodzieżowych opierać się ma na:
  • Funkcjonowaniu LOKALNEGO PARTNERSTWA na rzecz młodzieży, w które zaangażowane są przede wszystkim lokalne podmioty: m.in. organizacje pozarządowe, samorząd i jego instytucje, przedsiębiorcy oraz młodzież (obowiązkowo).
   • Partnerstwo omawia, tworzy, realizuje lub wspiera, monitoruje działania, składające się na lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych.
   • Liderem partnerstwa jest organizacja składająca ofertę. Do oferty dołączone powinny być dokumenty (dokument) potwierdzający współpracę przy realizacji zadania partnerów i młodzieży (np. deklaracja współpracy, list intencyjny).
   • Celem funkcjonowania wskazanego partnerstwa jest: aktywny, twórczy i partnerski udział młodzieży w życiu lokalnym oraz otwarcie środowiska lokalnego, osób dorosłych, instytucji i organizacji na potrzeby młodych ludzi, na ich aktywność i pomysły;
   • Rekomenduje się aby partnerstwo pracowało w oparciu o plan działania, strategię lub inne dokumenty planistyczne (mogą być one tworzone w ramach realizacji zadania).
 • Młodzież podczas realizacji zadania oraz własnych inicjatyw powinna współpracować z różnymi podmiotami oraz grupami wiekowymi, być raczej partnerem niż odbiorcą wsparcia.
 • Udział w zadaniu powinien przyczynić się do kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży

Rezultaty realizacji zadania to:

 • Funkcjonowanie LOKALNEGO PARTNERSTWA na rzecz młodzieży. Partnerstwo powinno mieć charakter otwarty, zwiększając liczbę podmiotów prywatnych i publicznych, zarówno formalnych jak i nieformalnych, przystępujących do niego w miarę realizacji zadania. Samorząd lokalny, jako gospodarz terenu powinien być włączony jako jeden z głównych partnerów lub przynajmniej jako stały odbiorca informacji o podejmowanych działaniach
  w ramach zadania. Rekomenduje się, aby partnerstwo było efektem trwałym projektu, tzn. funkcjonowała po 2020 r.
 • Funkcjonowanie lokalnego systemu wspierania inicjatyw młodzieżowych - należy go opisać w ofercie realizacji zadania lub w przypadku, gdy będzie on dopiero tworzony – plan i sposób pracy nad jego opracowaniem i wdrażaniem. W systemie należy uwzględnić sposób współpracy z młodzieżą.
 • udział młodzieży na każdym etapie realizacji zadania, np. w opracowaniu planu działania wskazanego wyżej partnerstwa, opracowaniu sposobu wyboru inicjatyw młodzieży wspieranych w ramach zadania, udział w ich wyborze oraz ocenie ich realizacji (należy podać liczbę zaangażowanej młodzieży przynajmniej na początku i na końcu realizacji zadania -w opisie jego rezultatów).
 • realizacja co najmniej 3 przedsięwzięć (inicjatyw) grup młodzieżowych na rzecz środowiska lokalnego, wg pomysłu i koncepcji młodzieży. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. Grupa młodzieży jest pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia. Rekomenduje się współpracę w ramach realizowanych inicjatyw z innymi grupami wiekowymi.

 

2. DZIAŁAMY W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

a) Zadanie obejmuje wsparcie realizacji projektów grup młodzieżowych, lub liderów lokalnych zaplanowanych i realizowanych wspólnie z młodzieżą, których tematem są sprawy ważne dla danej społeczności lokalnej. Realizacja zadania powinna przyczynić się do:

 • aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym,
 • budowania więzi młodzieży ze środowiskiem lokalnym - miejscem zamieszkania,
 • kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży;Niezbędną w realizacji zadania jest współpraca młodzieży z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

b) Niezbędną w realizacji zadania jest współpraca młodzieży z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

3. UCZYMY SIĘ OD SIEBIE NAWZAJEM – WIZYTY STUDYJNE GRUP MŁODZIEŻOWYCH.

 1. Celem zadania jest uczenie się od innych grup, środowisk, organizacji, zarówno młodzieżowych, jak i innych (w zależności od potrzeb). W składanej ofercie organizacja pozarządowa opisuje jakie umiejętności i wiedzę chcą nabyć młodzi ludzie w trakcie wizyty. Należy uzasadnić potrzebę realizacji wizyty z punktu widzenia kształcenia kompetencji młodzieży, jak i wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kontaktów w swoim środowisku.
 2. Udzielona dotacja jest wsparciem organizacji wizyty studyjnej. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana zapewnić wkład własny w jej realizację.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama