Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs na realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku

Reklama
Nabór od 13.03.2020 do 06.04.2020 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs na realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku..

Zadanie konkursowe pod nazwą: REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM, może być realizowane poprzez następujące rodzaje zadań szczegółowych:

1) Lokalny system wpierania inicjatyw młodzieżowych. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 10 000 zł)

2) Działamy w naszej społeczności lokalnej. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 4 000 zł)

3) Uczymy się od siebie nawzajem – wizyty studyjne grup młodzieżowych. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 3 000 zł)

 1. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. W przypadku złożenia więcej niż 1 oferty, pod uwagę wzięta będzie ta oferta, która jako pierwsza została złożona poprzez generator witkac.pl.
 2. UWAGA: Przekroczenie limitów wskazanych wyżej kwot wnioskowanych dotacji spowoduje odrzucenie oferty pod względem formalnym. Przy przekroczeniu limitów system witkac.pl nie będzie informować o błędzie.
 3. Użyte w dokumencie słowo „młodzież” oznacza osoby w wieku ok. 12 do ok. 20 r.ż. Preferowane jest aby wśród młodych ludzi – odbiorców i współrealizatorów zadania - znalazły się osoby pochodzące ze środowisk w trudnej sytuacji życiowej/społecznej (z mniejszymi szansami) – co organizacja opisuje w ofercie.
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadań konkursowych:

 

 1. LOKALNY SYSTEM WPIERANIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH:
 • Zadanie obejmuje wsparcie już działających w środowiskach lokalnych mechanizmów wspierania inicjatyw młodzieżowych (w postaci np. młodzieżowych budżetów obywatelskich, funduszy wsparcia inicjatyw młodzieżowych itp.) lub utworzenie takiego mechanizmu.
 • System wspierania inicjatyw młodzieżowych opierać się ma na:
  • Funkcjonowaniu LOKALNEGO PARTNERSTWA na rzecz młodzieży, w które zaangażowane są przede wszystkim lokalne podmioty: m.in. organizacje pozarządowe, samorząd i jego instytucje, przedsiębiorcy oraz młodzież (obowiązkowo).
   • Partnerstwo omawia, tworzy, realizuje lub wspiera, monitoruje działania, składające się na lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych.
   • Liderem partnerstwa jest organizacja składająca ofertę. Do oferty dołączone powinny być dokumenty (dokument) potwierdzający współpracę przy realizacji zadania partnerów i młodzieży (np. deklaracja współpracy, list intencyjny).
   • Celem funkcjonowania wskazanego partnerstwa jest: aktywny, twórczy i partnerski udział młodzieży w życiu lokalnym oraz otwarcie środowiska lokalnego, osób dorosłych, instytucji i organizacji na potrzeby młodych ludzi, na ich aktywność i pomysły;
   • Rekomenduje się aby partnerstwo pracowało w oparciu o plan działania, strategię lub inne dokumenty planistyczne (mogą być one tworzone w ramach realizacji zadania).
 • Młodzież podczas realizacji zadania oraz własnych inicjatyw powinna współpracować z różnymi podmiotami oraz grupami wiekowymi, być raczej partnerem niż odbiorcą wsparcia.
 • Udział w zadaniu powinien przyczynić się do kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży

Rezultaty realizacji zadania to:

 • Funkcjonowanie LOKALNEGO PARTNERSTWA na rzecz młodzieży. Partnerstwo powinno mieć charakter otwarty, zwiększając liczbę podmiotów prywatnych i publicznych, zarówno formalnych jak i nieformalnych, przystępujących do niego w miarę realizacji zadania. Samorząd lokalny, jako gospodarz terenu powinien być włączony jako jeden z głównych partnerów lub przynajmniej jako stały odbiorca informacji o podejmowanych działaniach
  w ramach zadania. Rekomenduje się, aby partnerstwo było efektem trwałym projektu, tzn. funkcjonowała po 2020 r.
 • Funkcjonowanie lokalnego systemu wspierania inicjatyw młodzieżowych - należy go opisać w ofercie realizacji zadania lub w przypadku, gdy będzie on dopiero tworzony – plan i sposób pracy nad jego opracowaniem i wdrażaniem. W systemie należy uwzględnić sposób współpracy z młodzieżą.
 • udział młodzieży na każdym etapie realizacji zadania, np. w opracowaniu planu działania wskazanego wyżej partnerstwa, opracowaniu sposobu wyboru inicjatyw młodzieży wspieranych w ramach zadania, udział w ich wyborze oraz ocenie ich realizacji (należy podać liczbę zaangażowanej młodzieży przynajmniej na początku i na końcu realizacji zadania -w opisie jego rezultatów).
 • realizacja co najmniej 3 przedsięwzięć (inicjatyw) grup młodzieżowych na rzecz środowiska lokalnego, wg pomysłu i koncepcji młodzieży. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. Grupa młodzieży jest pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia. Rekomenduje się współpracę w ramach realizowanych inicjatyw z innymi grupami wiekowymi.

 

2. DZIAŁAMY W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

a) Zadanie obejmuje wsparcie realizacji projektów grup młodzieżowych, lub liderów lokalnych zaplanowanych i realizowanych wspólnie z młodzieżą, których tematem są sprawy ważne dla danej społeczności lokalnej. Realizacja zadania powinna przyczynić się do:

 • aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym,
 • budowania więzi młodzieży ze środowiskiem lokalnym - miejscem zamieszkania,
 • kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży;Niezbędną w realizacji zadania jest współpraca młodzieży z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

b) Niezbędną w realizacji zadania jest współpraca młodzieży z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

3. UCZYMY SIĘ OD SIEBIE NAWZAJEM – WIZYTY STUDYJNE GRUP MŁODZIEŻOWYCH.

 1. Celem zadania jest uczenie się od innych grup, środowisk, organizacji, zarówno młodzieżowych, jak i innych (w zależności od potrzeb). W składanej ofercie organizacja pozarządowa opisuje jakie umiejętności i wiedzę chcą nabyć młodzi ludzie w trakcie wizyty. Należy uzasadnić potrzebę realizacji wizyty z punktu widzenia kształcenia kompetencji młodzieży, jak i wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kontaktów w swoim środowisku.
 2. Udzielona dotacja jest wsparciem organizacji wizyty studyjnej. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana zapewnić wkład własny w jej realizację.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama