Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 45/2020, na powierzenie realizacji zadania: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 45/2020, na powierzenie realizacji zadania: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w Poznaniu
Nabór od 12.03.2020 do 30.04.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 45/2020, na powierzenie realizacji zadania: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w Poznaniu (Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społe.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 czerwca 2020 r. maksymalnie do 30 listopada 2020 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: minimalnie od 1 czerwca 2020 r. maksymalnie do 30 listopada 2020 r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 6. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym: wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT); wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu). Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.
 8. Celem głównym zadania jest zwiększanie widoczności ES i rynku zleceń dla PES w Poznaniu, poprzez promowanie ekonomii społecznej i lokalnych PES wśród mieszkańców Poznania.
 9. Rezultatem zadania będzie organizacja i przeprowadzenie 5 spotkań/warsztatów budujących partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii  Społecznej w Poznaniu.
 10. Wydarzenia realizowane będą w Pracowni Ekonomii Społecznej, mieszczącej się przy ul. św. Marcin 57.W lokalu znajduje się sala warsztatowo – szkoleniowa mogąca pomieścić do 30 osób. Liczebność uczestników wydarzeń określi w ofercie oferent, biorąc pod uwagę ich efektywność.
 11. Wydarzenia będą realizowane w ścisłej współpracy z realizatorami projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w Urzędzie Miasta Poznania.
 12. Wydarzenia mają za zadanie łączyć sektor ekonomii społecznej z biznesem, oraz przyczyniać się do zwiększania liczby zamówień społecznie odpowiedzialnych w Poznaniu. Uczestnikami spotkań/warsztatów będą przedstawiciele sektora ES (w tym: spółdzielni socjalnej, spółki non-profit, warsztatu terapii zajęciowej, itp) oraz przedstawiciele biznesu (w tym osoby zajmujące się społeczną odpowiedzialnością biznesu). 
 13. Oferent w ramach realizacji zadania powinien zaplanować szczegółowo w ofercie sposób rekrutacji potencjalnych uczestników spotkań, wraz ze strategią informowania ich o wydarzeniach. Realizacja rekrutacji i informowania będzie odbywać się w ścisłej współpracy z Animatorem Pracowni Ekonomii Społecznej – pracownikiem Urzędu Miasta Poznania. Oferent określi także planowaną liczebność grupy  uczestników biorącej udział w każdym z wydarzeń.
 14. Wymaga się aby oferent szczegółowo opisał koncepcję i tematykę wydarzeń, ich organizację, a także ich zaproponował ich harmonogram. Dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu wydarzeń w trakcie realizacji zadania w porozumieniu z Animatorem Pracowni Ekonomii Społecznej.
 15. Podczas każdego wydarzenia należy także przekazać uczestnikom informacje o ekonomii społecznej w Poznaniu.
 16. Dopuszcza się następujące kategorie wydatków, związanych z realizacją zadania: koszty prowadzenie zajęć, koszty materiałów dla uczestników, koszty organizacyjne, poczęstunek dla uczestników.
 17. Wszystkie dokumenty finansowe, oraz materiały dla osób uczestniczących w zajęciach muszą być oznaczone barwami RP, znakiem Funduszy Europejskich, znakiem Unii Europejskiej i herbem województwa. Przykładowe logotypy zostaną przekazane realizatorowi zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez ogłaszającego konkurs.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama