Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OTWARTY KONKURS OFERT NR 43/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Zwiększanie widoczności ES...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 43/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu, realizowany w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nabór od 12.03.2020 do 30.04.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 43/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu, realizowany w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Nazwa zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania//szkolenia/seminaria/warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 czerwca 2020 r. maksymalnie do 30 listopada 2020 r.

 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 czerwca 2020 r. maksymalnie do 30 listopada 2020 r.

 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.

 6. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 1. wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

 2. wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

 2. Celem głównym zadania jest zwiększanie widoczności ES i rynku zleceń dla PES w Poznaniu, poprzez promowanie ekonomii społecznej i lokalnych PES wśród mieszkańców Poznania.

 3. Rezultatem zadania będzie organizacja i przeprowadzenie 15 spotkań/ szkoleń/ seminariów/ warsztatów/ animatoriów (forma do wyboru przez oferenta) promujących ekonomię społeczną wśród mieszkańców Poznania  (oferent może zrealizować jedno lub maksymalnie 2 spotkania / warsztaty. Koszt jednego spotkania może wynieść 2. 000,00 zł.). Wydarzenia realizowane będą w Pracowni Ekonomii Społecznej. W lokalu znajduje się sala warsztatowo – szkoleniowa mogąca pomieścić do 30 osób. Liczebność uczestników wydarzeń określi w ofercie oferent, biorąc pod uwagę ich efektywność.

 4. Tematyka spotkań realizowanych przez oferenta musi być ściśle powiązana z oferowanymi przez niego usługami/produktami i ma promować działalność oferenta jako podmiotu ekonomii społecznej np.

 5. Wydarzenia będą realizowane w ścisłej współpracy z realizatorami projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w Urzędzie Miasta Poznania.

 6. Oferent w ramach realizacji zadania określi planowaną liczebność grupy uczestników biorącej udział w każdym z wydarzeń i będzie odpowiedzialny za rekrutacje minimum połowy zaplanowanej grupy. Wydarzenia będą realizowane dla osób powyżej 12 roku życia. Realizacja rekrutacji będzie odbywać się będzie również przez Pracownię Ekonomii Społecznej.

 7. Dopuszcza się następujące kategorie wydatków, związanych z realizacją zadania: koszty prowadzenie zajęć, koszty materiałów dla uczestników, koszty organizacyjne, poczęstunek dla uczestników.

 8. Wszystkie dokumenty finansowe, oraz materiały dla osób uczestniczących w zajęciach muszą być oznaczone barwami RP, znakiem Funduszy Europejskich, znakiem Unii Europejskiej i herbem województwa. Przykładowe logotypy zostaną przekazane realizatorowi zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez ogłaszającego konkurs.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama