Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja opieki nad dziećmi z Wrocławia w wieku do lat 3, w tym nad dziećmi...

Reklama
Organizacja opieki nad dziećmi z Wrocławia w wieku do lat 3, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi wymagającymi szczególnej opieki
Nabór od 09.03.2020 do 07.04.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 578,16 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Niepełnosprawni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja opieki nad dziećmi z terenu Wrocławia w wieku do lat 3, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi wymagającymi szczególnej opieki, sprawowanej w żłobku o charakterze integracyjnym, zlokalizowanym w obrębie Grabiszyn.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 1.09.2020 roku, zakończenie do 21.09.2021 roku.

Zadanie polegać ma na:

• zapewnieniu co najmniej 60 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 we Wrocławiu w żłobku o charakterze integracyjnym, zlokalizowanym w obrębie Grabiszyn;

• objęciu opieką w żłobku dzieci zamieszkałych we Wrocławiu, mających ukończone 20 tygodni życia, przyjętych do żłobka zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław, zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl;

• organizacji opieki nad dziećmi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.), w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka w godzinach pracy żłobka, z zastrzeżeniem terminu zaplanowanej przerwy, o której mowa w ogłoszeniu w części IX. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA w pkt 2, ppkt 3 lit.f . Wymiar godzin opieki ma określać umowa zawarta pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i żłobkiem.

Zadanie w szczególności polegać ma na:

• zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

• zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, przez prowadzenie zająć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

• prowadzeniu zajęć opiekuńczo–wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć dla różnych grup wiekowych;

• kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań dziecka;

• prowadzeniu zajęć i opieki w grupach integracyjnych;

• prowadzeniu zajęć wspomagających indywidualny rozwój dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

• prowadzeniu dla dzieci niepełnosprawnych oraz z wydaną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zajęć prowadzonych przez specjalistów: psychologa/pedagoga, logopedę i rehabilitanta;

• zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;

• możliwości uzyskania przez dzieci pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach;

• współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;

• zapewnianiu dzieciom opieki przez odpowiednią liczbę personelu o właściwych kwalifikacjach, zgodnie z zapisami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

• zapewnieniu opieki pielęgniarki lub położnej;

• zapewnianiu opieki nad dziećmi przyjętymi do żłobka na zasadach rekrutacji określonych przez Gminę Wrocław:

a) dzieci przyjęte na wolne miejsca w żłobku, uczestniczące w rekrutacji na okres opieki 2020/2021, zgodnie z zasadami rekrutacji, o których mowa w części IX pkt 3 niniejszego ogłoszenia;

b) i/lub dzieci korzystające z opieki żłobka w ramach kontynuacji opieki, które na podstawie umowy, zawartej z Gminą Wrocław na rok opiekuńczy 2019/2020, korzystają z opieki dofinansowanej na dzień 17.03.2019r., pod warunkiem, że umowa zawarta przez żłobek z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka nie jest w okresie wypowiedzenia w dniu składania oferty oraz dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni do dnia 17.03.2020 r. podpiszą umowę ze żłobkiem, z terminem objęcia opieką w żłobku nie później niż do dnia 1.04.2020 r. (Uwaga: z opieki żłobka w ramach kontynuacji opieki może korzystać wyłącznie dziecko, które urodziło się nie wcześniej niż w dniu 01.01.2018r.)

• prowadzeniu rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław oraz przy użyciu narzędzi (w tym elektronicznych) udostępnionych przez Gminę Wrocław;

• żywieniu dzieci, zgodnym z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie lub wg indywidualnych wskazań lekarza w przypadku zdiagnozowanej alergii pokarmowej.

Wyżywienie dziecka jest odrębnym kosztem ponoszonym przez rodzica, wpłacanym na konto oferenta, nie może stanowić kosztów oferty (tzn. wsad do kotła, catering). W ramach oferty dopuszcza się pokrycie kosztów obsługi kuchni zależnej (przygotowania określonych posiłków i podawania posiłków na miejscu) w pozycji wynagrodzenia.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pokój 120 (sekretariat).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w kopercie lub teczce, oznaczonej w następujący sposób: Konkurs nr 2584 - ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI Z TERENU WROCŁAWIA W WIEKU DO LAT 3, W TYM NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI LUB DZIEĆMI WYMAGAJĄCYMI SZCZEGÓLNEJ OPIEKI, SPRAWOWANEJ W ŻŁOBKU O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM, ZLOKALIZOWANYM W OBRĘBIE GRABISZYN oraz należy podać nazwę i adres oferenta.

W przypadku przesłania oferty z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Reklama