Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: "Młodzież Działa Lokalnie"

Reklama
Nabór od 04.03.2020 do 25.03.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 50 000 zł 

Termin realizacji zadania: od 15 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2019 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w wysokości 50 000 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Rekrutacja młodzieży w wieku od 13 do 20 lat (nie mniej niż 60 osób z co najmniej 10 szkół).

2. Promocja i organizacja zadania publicznego „Młodzież Działa Lokalnie”, a w szczególności: promocja wizualna marki „Młodzież Działa Lokalnie”, popularyzowanie realizacji projektów społecznych przez młodzież, propagowanie aktywności społecznej młodzieży oraz zaangażowania w życie miasta i społeczności lokalnej.

3. Udostępnianie zaplecza lokalowego na przygotowanie i realizację projektów 5 dni w tygodniu przynajmniej 3 godziny dziennie

4. Zapewnienie merytorycznej pomocy uczestnikom zadania, podczas przygotowania i realizacji projektu społecznego.

5. Obowiązkowe wyposażenie lokalu w:

• minimum 1 komputer z dostępem do Internetu,

• rzutnik i ekran,

• drukarkę.

6. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym - minimum jednego kursu z zakresu przygotowania i realizacji projektu społecznego, wyjaśniający:

• zasady tworzenia diagnozy problemu i celów projektu,

• zasady przeprowadzenia analizy SWOT,

• zasady tworzenia budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu,

• zasady określania efektów i rezultatów projektu,

• zasady wypełniania wniosku projektowego,

• zasady tworzenia sprawozdania projektu.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Przygotowanie uczestników, tj. młodzieży w wieku od 13 do 20 lat, do realizacji przygotowanych przez nich projektów społecznych oraz udzielenie im wsparcia podczas realizacji projektów.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

• W wyniku realizacji zadania publicznego „Młodzież Działa Lokalnie” co najmniej 60 osób w wieku 13-20 lat z co najmniej 10 szkół zostanie przeszkolonych i przygotowanych do realizacji projektu społecznego.

• Każda z przeszkolonych osób, uczestnicząca w zadaniu „Młodzież Działa Lokalnie”, weźmie udział w realizacji przygotowanego przez uczestników projektu.

• W ramach zadania „Młodzież Działa Lokalnie” uczestnicy przygotują i zrealizują co najmniej 12 projektów.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi). 

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 marca 2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, pok. nr 16, piętro III – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama