Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym

Reklama
Nabór od 09.03.2020 do 30.03.2020 23:59
Specjalista ds. Pożytku Publicznego i Wolontariatu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Oborniki, Specjalista ds. Pożytku Publicznego i Wolontariatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań o charakterze proekologicznym.
 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania, zapisanego w Programie współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. w rozdziale VI § 7 jako zadanie priorytetowe.

 1. Cel zadania

Celem zadania jest upowszechnianie wśród mieszkańców gminy Oborniki wiedzy i postaw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego oraz podejmowanie działań, mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Oborniki poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków planowanych na realizację tego zadania:

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 1. Rodzaj zadania:

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym.

 1. Wysokość dotacji:
  1. W budżecie Gminy Oborniki na 2020 r. planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z rozdz. 90095.
  2. W 2019 r. przyznano na realizację tego rodzaju zadania dwie dotacje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na łączną kwotę 7 000,00 zł oraz jedną dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kwotę 3 000,00 zł.
 1. Terminy i warunki  realizacji zadania
 1. Termin realizacji zadania ustala się od daty rozstrzygnięcia konkursu do 15.12.2020 r.
 2. Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest organizacja co najmniej jednego przedsięwzięcia, mającego na celu angażowanie określonej liczbowo grupy odbiorców zadania w działania na rzecz mieszkańców gminy Oborniki zgodne z celem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 3. Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia.
 4. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia 01.01.2020 r. jako środki własne, natomiast z dotacji rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu określonego w podpisanej umowie, nie dłużej niż do 15 grudnia 2020 r.
 5. Wydatki, które będą ponoszone  z dotacji muszą być:
  1. niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem;
  2. racjonalne i efektywne, w rozumieniu relacji nakładów do rezultatów;
  3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem;
  4. zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania;
  5. odpowiednio udokumentowane.
 6. Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo zmiany wysokości dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku zmiany zakresu rzeczowego danego zadania.
 7. Ogólne zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 ze zm.),
  3. Uchwały Nr XVI/209/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 8. Po ogłoszeniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest niezwłocznie złożyć (w sposób wskazany w rozdz. V ust. 2) oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji. W przypadku przyjęcia dotacji oferent wraz z oświadczeniem składa dokumenty konieczne do sporządzenia projektu umowy o realizację zadania publicznego, w tym: aktualizację oferty zawierającą konieczne korekty, ew. informację o danych oferenta.
 9. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w zakresie wydatków finansowanych z dotacji w wysokości nie większej niż 10% wartości danego kosztu.
 10. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. W szczególnych przypadkach akceptacja zmian przez strony umowy będzie zawierana w formie pisemnej aneksu do umowy. W przypadku braku akceptacji przez Zleceniodawcę zaproponowanych przez Zleceniobiorcę zmian, Burmistrz Obornik zastrzega możliwość odmowy podmiotowi realizującemu zadanie publiczne zawarcia aneksu i rozwiązania umowy.
 11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057). Przedmiotowe sprawozdanie musi by zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w ofercie lub w korekcie załączonej do umowy.
 12. Burmistrz Obornik, zlecając zadanie publiczne, może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
 13. Kontrola prawidłowości wykonywania zadania publicznego w tym wydatkowania przekazanej dotacji może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu w ciągu 5 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w którym było realizowane zadanie. Potwierdzeniem prawidłowo realizowanego zadania pod względem finansowym jest odpowiednio prowadzona rachunkowość.
 14. Konsekwencją naruszenia zasad realizacji zadania pod względem wydatkowania przekazanej dotacji może być rozwiązanie umowy i zwrot dotacji.
 1. Zasady i warunki składania ofert
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które: 
  1. prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem,
  2. zamierzają realizować takie zadanie,
  3. posiadają własny rachunek bankowy,
  4. posiadają własny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).
 2. Oferty na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057), należy składać do 30 marca 2020 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty powinno zostać wydrukowane, podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 5 niniejszego rozdziału (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w terminie do trzech dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż dnia 01.04.2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)
 3. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, nie będą podlegać ocenie.
 5. Wymagane załączniki do oferty:
  1. w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopia aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji.;
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną;
  3. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału;
  4. w przypadku oferty składanych wspólnie przez oferentów – sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
  5. statut – potwierdzona zgodność z oryginałem z datą i parafowana każda ze stron statutu. Podpis potwierdzający zgodność powinien być czytelny, lub złożony z wykorzystaniem pieczęci imiennej;
  6. oświadczenie o braku zobowiązań publiczno–prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
 6. Dopuszcza się możliwość wyceny wkładu własnego niefinansowego. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego.
 7. Wymaga się zawarcie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (poz. III.6. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [Dz.U. 2018.2057]).
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert i zasady przyznawania dotacji
 1. Oferty spełniające wymogi, kompletne, przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057) podlegać będą opiniowaniu przez komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok przyjętego Uchwałą Nr XVI/209/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 listopada 2019 r.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niezgodne z warunkami określonymi w ustawie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 4.  
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej w zakładce dotyczącej organizacji pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Nie przewiduje się indywidualnego informowania oferentów o wynikach konkursu.
 6. Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.
 7. Postępowanie konkursowe nie przewiduje postępowania odwoławczego.
 8. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 07.04.2020 r.
 1. Informacje dodatkowe
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Obornikach lub pod nr tel. 61 65 59 125.
 2. Formularz oferty, oświadczenia i sprawozdania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego – zakładka Organizacje Pozarządowe, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach lub w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
 3. Informacja o podziale środków w roku 2019 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach: www.oborniki.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama