Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promocja i organizacja wolontariatu

Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 25.03.2020 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji w latach 2020-2021 zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Priorytet *XX*: Promocja i organizacja wolontariatu.

2. Cel 1: Organizacja i prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu (OCW)

3. Działania

1) Prowadzenie profesjonalnego Opolskiego Centrum Wolontariatu (OCW)

2) Prowadzenie strony internetowej OCW

3) Zatrudnienie, przeszkolenie i działalność Koordynatora OCW

4) Organizacja regularnych szkoleń i konferencji dla wolontariuszy

5) Zaangażowanie i przeszkolenie miejskich koordynatorów wolontariatu

6) Organizacja spotkań ze społecznikami i angażowanie w wolontariat uczniów opolskich szkół, opolskich studentów oraz opolskich seniorów

7) Organizacja Opolskich Dni Wolontariatu - Festiwal Działań Społecznych

4. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

a) profesjonalizacja działań Opolskiego Centrum Wolontariatu;

b) wzrost wiedzy oraz świadomości mieszkańców miasta na temat wolontariatu;

c) wzrost zaangażowania obywatelskiego w działalność wolontariatu;

d) zwiększenie liczby przeszkolonych wolontariuszy i koordynatorów Opolskiego Centrum Wolontariatu

e) zwiększenie dostępu do informacji o wolontariacie poprzez prowadzenie strony internetowej

5. Oczekiwane zmiany społeczne:

a) podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców miasta na temat wolontariatu;

b) zwiększenie poziomu zaangażowania obywatelskiego w działalność wolontariatu

c) integracja osób zaangażowanych w wolontariat;

d) wzrost dostępności do treści informacyjnych z zakresu wolontariatu

6. Monitorowanie rezultatów wraz z rekomendowanym źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika:

a) lista obecności;

b) strona internetowa OCW,

c) dokumentacja fotograficzna;

d) sprawozdanie z realizacji zadania.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 25 marca 2020 roku o godzinie 15:30
Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1, 45-064 Opole lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama