Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Promocja i organizacja wolontariatu

Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 25.03.2020 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji w latach 2020-2021 zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

I.         Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1.    Priorytet XXPromocja i organizacja  wolontariatu.

2.    Cel 1: Organizacja i prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu (OCW)

3.    Działania

1)      Prowadzenie profesjonalnego Opolskiego Centrum Wolontariatu (OCW)

2)      Prowadzenie strony internetowej OCW

3)      Zatrudnienie, przeszkolenie i działalność Koordynatora OCW

4)      Organizacja regularnych szkoleń i konferencji dla wolontariuszy

5)      Zaangażowanie i przeszkolenie miejskich koordynatorów wolontariatu

6)      Organizacja spotkań ze społecznikami i angażowanie w wolontariat uczniów opolskich szkół, opolskich studentów oraz opolskich seniorów

7)      Organizacja Opolskich Dni Wolontariatu - Festiwal Działań Społecznych

4.    Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

a)      profesjonalizacja działań Opolskiego Centrum Wolontariatu;

b)      wzrost wiedzy oraz świadomości mieszkańców miasta na temat wolontariatu;

c)      wzrost zaangażowania obywatelskiego w działalność wolontariatu;

d)      zwiększenie liczby przeszkolonych wolontariuszy i koordynatorów Opolskiego Centrum Wolontariatu

e)      zwiększenie dostępu do informacji o wolontariacie poprzez prowadzenie strony internetowej

5.    Oczekiwane zmiany społeczne:

a)      podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców miasta na temat wolontariatu;

b)      zwiększenie poziomu zaangażowania obywatelskiego w działalność wolontariatu

c)      integracja osób zaangażowanych w wolontariat;

d)      wzrost dostępności do treści informacyjnych z zakresu wolontariatu

6.    Monitorowanie rezultatów wraz z rekomendowanym źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika:

a)      lista obecności;

b)      strona internetowa OCW,

c)      dokumentacja fotograficzna;

d)      sprawozdanie z realizacji zadania.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 25 marca 2020 roku o godzinie 15:30
Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1, 45-064 Opole lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama