Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Trwa konkurs MON: Weterani są wśród nas

Reklama
Nabór od 05.03.2020 do 31.03.2020 16:15
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodzina, Seniorzy, Dzieci
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa pn. Weterani są wśród nas.

1. Celem zadania jest:

1) udzielenie pomocy i wsparcia weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa;

2) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;

3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska - uczestnikom działań poza granicami państwa;

4) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

5) integracja i budowanie szacunku dla weteranów w społeczeństwie, w szczególności w lokalnych społecznościach.

2. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa oraz ich najbliższym członkom rodziny, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego;

2) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego;

3) organizowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz imprez edukacyjno-rekreacyjnych, sportowych i artystycznych dla najbliższych członków rodzin:

a) poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa,

b) weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;

4) organizowanie opieki terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla weteranów poszkodowanych oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

5) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie rozpoznawania stanu funkcjonowania psychologicznego i udzielania pomocy i wsparcia poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

6) zapewnienie transportu członkom rodziny na groby poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

7) opiekę nad grobami poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

8) integrowanie środowiska weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa oraz rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy, tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 06/2020/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej, do dnia 31 marca 2020 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Reklama