Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWO: Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Reklama
Nabór od 30.03.2020 do 30.09.2020 15:30
Wojewódzki Urząd Pracy W Opolu
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 752, 44 16 452 lub 77 44 16 937).
Łączny budżet 3,859 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewódzki Urząd Pracy W Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 marca br. przyjął uchwałę nr 2418/2020 w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów.

W związku z powyższym termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów zostaje wydłużony do dnia 30.09.2020 r. tj. będzie trwał od 30.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej oraz
  • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej pw.opolskie.pl) w terminie 30.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA!

Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w  Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów [1] :

a) zindywidualizowane usługi tj. podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związane ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (wzmocnienie kompetencji biznesowych PS) [2] ,

b) dostarczanie i rozwijanie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

c) bezzwrotne wsparcie finansowe na:

i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,

ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej,

iii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne;

d) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego [3].

2) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, o których mowa w pkt 1 c) i d)).

3) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub

b)przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, o których mowa w pkt 1 c) i d)).

4. Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES, w tym w zakresie:

a) usług animacji lokalnej i usług rozwoju ekonomii społecznej, uwzględniających m.in. tworzenie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz utrzymanie miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej (bez możliwości przyznawania im wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego),

b) usług rozwoju ekonomii społecznej,

c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

5) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.

[1] Wsparcie finansowe może być udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym

[2] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

[3] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%, a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej – 100% (w tym udział budżetu państwa na poziomie 15%, a środków UE 85%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi łącznie:

  • 3 859 000,00 zł, w tym:
  • 3 385 000,00 zł pochodzące z EFS
  • 474 000,00 zł pochodzące z Budżetu Państwa

Umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Reklama